Toi­mit­ta­jal­ta: Vii­si­kymp­pi­nen lähestyy

“Mitä­pä sitä Ran­ta­poh­jaan kuu­luu?” kysyi useam­pi vie­rai­li­ja kesän aika­na eri tilai­suuk­sis­sa, jois­sa leh­tem­me oli pai­kal­la. “Ihan hyvää kuu­luu, kii­tos”, oli vastauksemme.

Har­va yri­tys on halu­kas sur­kut­te­le­maan tilan­net­taan, mut­ta ei meil­lä tosi­aan­kaan isom­paa valit­ta­mis­ta ole. Vii­me vuo­si meni talou­del­li­ses­ti oikein hyvin, ja koh­tuul­li­ses­ti tun­tuu kul­ke­van tänä­kin vuon­na. Levi­kin kans­sa mei­dän on työs­ken­nel­tä­vä koko ajan aktii­vi­sem­min. Moni­kaan ei tie­dä, että olem­me Suo­men toi­sek­si suu­rin paikallislehti.

Moni on huo­man­nut, että ver­kos­sa ole­vat pal­ve­lum­me ovat kehit­ty­neet ja tar­koi­tus on muo­ka­ta nii­tä edel­leen parem­mik­si. Leh­den voi jo nyt lukea näköis­leh­te­nä ja verk­ko­leh­te­nä. Hyvän vas­taan­o­ton on saa­nut myös se, että olem­me jul­kais­seet ver­kos­sa 40 vuo­den takai­sia nume­roi­ta. Itse­kin löy­sin van­han Ran­ta­poh­jan kuvas­ta nuo­ruu­de­nys­tä­viä­ni. Osoit­teem­me www.rantapohja.fi on help­po muistaa.

Ensi vuo­des­ta tulee var­mas­ti jän­nit­tä­vä leh­den­kin kan­nal­ta. Kevääl­lä on useam­mat vaa­lit ja ne tule­vat aiheut­ta­maan monen­lais­ta vipi­nää myös Ran­ta­poh­jaan. Vaa­li­ko­neen toteu­tam­me aina­kin toteu­tu­mas­sa ole­via maa­kun­ta­vaa­le­ja varten.

Samaan aikaan käyn­nis­tyy Ran­ta­poh­jan 50-vuo­tis­juh­la­vuo­si. Se tulee näky­mään pit­kin vuot­ta leh­den sivuil­la jol­lain tavoin, mut­ta pai­no­tus on ehkä enem­män vuo­den 2019 syk­sys­sä. Ensim­mäi­nen Ran­ta­poh­ja jul­kais­tiin 30.10.1969.

Jon­kin­lais­ta juh­lin­taa ja tilai­suuk­sia­kin mei­dän on jär­jes­tet­tä­vä arvos­ta­mil­lem­me tilaa­jil­le ja luki­joil­le. Mitään lopul­lis­ta ei ole vie­lä lyö­ty luk­koon, mut­ta arve­len­pa ettem­me aina­kaan pönö­tys­juh­lia tule jär­jes­tä­mään. Toi­saal­ta ette tule näke­mään lau­la­vaa ja tans­si­vaa Ran­ta­poh­jan teki­jöit­ten kier­tuet­ta. Toki kah­via ja kak­kua tulem­me teil­le tarjoilemaan.

Vii­si­kymp­pi­sen lähes­tyes­sä on myös hyvä hioa leh­den toi­min­ta-aja­tus­ta. Teh­tä­väm­me on ensi vuon­na­kin ker­toa oman alu­eem­me asiois­ta ja ihmi­sis­tä sekä toi­mia omal­ta osal­tam­me alu­eem­me puolesta.

Pek­ka Keväjärvi