Vaih­teek­si bussilla

Pit­kän mat­kan bus­si­mat­kai­lua tulee har­ras­tet­tua har­vem­min, mut­ta nyt kävin vii­kon­lop­pu­na lin­ja-autol­la Jyväs­ky­läs­sä. Yleen­sä pidem­mät reis­sut teh­dään hen­ki­lö­au­tol­la, kos­ka reis­sus­sa on useam­pi hen­ki­lö. Olin täl­lä­kin ker­taa läh­dös­sä rutii­nin­omai­ses­ti omal­la autol­la, kun­nes havah­duin har­kit­se­maan asi­aa tar­kem­min. Aika­tau­lui­hi­ni sopi­vil­la lin­ja-autoil­la Jyvä­ky­läs­sä kävi mut­kan 25 eurol­la. Eli oli­han se omaa autoa edul­li­sem­paa, saa­ti sit­ten ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pää. Ja tuli­han mat­kaan ihan eri­lai­nen ret­ken tun­tu jo etu­kä­teen, kun sai miet­tiä eväi­tä ja ajanvietettä.

Etu­kä­teen ajat­te­lin, että bus­sis­sa käy puheen­so­ri­na, kun ihmi­set jut­te­le­vat joko kes­ke­nään tai puhe­li­meen. Olin nimit­täin juu­ri luke­nut ylei­sön­osas­tos­ta, kuin­ka rasit­ta­vaa jul­ki­sis­sa lii­ken­ne­vä­li­neis­sä on kuun­nel­la kans­sa­mat­kus­ta­jien puhe­lui­ta. Ole­tin, että näil­le­kin mat­koil­le sat­tuu kuu­loe­täi­syy­del­le muu­ta­ma puhe­li­meen jaa­rit­te­li­ja, jol­ta saa jos ei muu­ta, niin aina­kin ainek­sia kolumniin.

Mut­ta vai­to­nais­ta­pa oli­kin poruk­ka. Minun lin­jal­le­ni osu­neet kul­ki­jat pysyi­vät enim­mäk­seen ihan hil­jaa kuu­lok­keet kor­vil­laan puhe­li­mi­aan tai läp­pä­rei­tään hie­roen. Meno­mat­kaa ilos­tut­ti kak­si mai­se­mia ihas­te­le­vaa pien­tä poi­kaa, joi­den kes­kus­te­lus­ta kuu­lin pät­kiä siel­tä tääl­tä. He muun muas­sa ihmet­te­li­vät, kuka nyt Vii­ta­saa­rel­le jäi­si. Tulo­mat­kan pie­nis­tä kil­jah­duk­sis­ta pää­tel­len kans­sa­mat­kus­ta­jat seu­ra­si­vat enim­mäk­seen MM-hiih­to­ja. Joku kat­se­li äänet pääl­lä The Wall Suo­men lau­an­tais­ta lähe­tys­tä, jos­sa hau­ki­pu­taa­lais­pa­ris­kun­ta voit­ti muka­van sum­man rahaa.

En kuul­lut koko mat­kal­la kuin kah­den hen­ki­lön puhu­van puhe­li­meen. Molem­mat ker­toi­vat tahoil­leen jat­ka­van­sa Jyväs­ky­läs­tä mat­kaa Hel­sin­kiin junal­la. Sitä minä tosin ihmet­te­lin, että mik­si he vaih­ta­vat bus­sin junaan, kun bus­si­kin oli Hel­sin­kiin menos­sa. Jos­pa se asia sel­viäi­si seu­raa­val­la bussimatkalla.