Toi­mit­ta­jal­ta: Vel­ka on veli vain otet­taes­sa

Ennen 1980-luvun lop­pua suo­ma­lais­ten oli haet­ta­va tar­vit­se­man­sa vel­ka­ra­ha lak­ki kou­ras­sa lähi­pan­kis­ta. Vuo­si­kym­me­nen lop­pua ja 1990-luvun alkua lei­ma­si vel­ka­ra­han saan­nin hel­pot­tu­mi­nen. Jois­sain ker­to­muk­sis­sa on kuvat­tu, kuin­ka innok­kaal­le pan­kin raha­kaup­pi­aal­le saat­toi kel­va­ta velal­li­sen takaa­jak­si lähes kuka tahan­sa kadun­tal­laa­ja.

Se kulu­tus­juh­la lop­pui pank­ki­krii­siin ja idän­kau­pan romah­duk­seen. Korot nousi­vat hur­jal­le tasol­le, ja moni jou­tuu mak­sa­maan yhä sii­tä, että luot­ti pank­ki- ja valuut­ta­jär­jes­tel­mään.

Täl­lä het­kel­lä itsen­sä sot­ke­mi­nen vel­ka­suo­hon on vie­lä hel­pom­paa kuin ennen 1990-luvun suur­ta lamaa. Inter­net-haul­la “pika­vip­pi” löy­tyy alle sekun­nis­sa sato­ja­tu­han­sia tulok­sia. Jot­kut pal­ve­luis­ta tar­joa­vat lai­nan tilil­le muu­ta­mis­sa minuu­teis­sa. Toi­min­nan täy­tyy olla todel­la kan­nat­ta­vaa, sil­lä vuo­si­ko­rot ovat hur­jia. Kan­nat­ta­vuu­den taso näkyy myös sii­nä, että pika­vip­pi­fir­mat mai­nos­ta­vat pal­jon.

Vel­kaa voi teh­dä hel­pos­ti ja nopeas­ti myös esi­mer­kik­si auton, puhe­li­men, tie­to­ko­neen tai huo­ne­ka­lu­jen han­kin­nan yhtey­des­sä.

Aluk­si pie­nil­tä tun­tu­vis­ta velois­ta ja kuu­kausi­mak­suis­ta saa hel­pos­ti ker­ry­tet­tyä lii­an suu­ren taa­kan, joka joh­taa vel­ka­kier­tee­seen. Esi­mer­kik­si pika­vip­pien takai­sin­mak­sua var­ten ote­taan uusia vip­pe­jä, joka joh­taa vain syvem­mäl­le vai­keuk­siin.

Vel­kaan­tu­mi­nen on pii­naa velal­li­sel­le ja hänen lähi­pii­ril­leen, mut­ta myös vaka­va yhteis­kun­nal­li­nen kysy­mys. Vel­ka-asiat ruuh­kaut­ta­vat oikeus­is­tui­mia ja aiheut­ta­vat kus­tan­nuk­sia, mut­ta ne voi­vat myös vie­dä yli­vel­kaan­tu­neen tiel­le, jos­sa hän heit­täy­tyy koko­naan yhteis­kun­nan kon­tol­le. Työn­te­ko voi muut­tua kan­nat­ta­mat­to­mak­si, kun kaik­ki suo­jao­san yli mene­vät ansiot on tili­tet­tä­vä vel­ko­jil­le.

Suo­meen on perus­teil­la yli­vel­kaan­tu­mi­sen estä­mi­sek­si luot­to­re­kis­te­ri, joka kiin­nit­tää huo­mion eri­tyi­ses­ti velal­li­siin yksi­löi­hin. Samaan aikaan oli­si kyl­lä saa­ta­va parem­paan kuriin myös vas­tuut­to­mat luo­tot­ta­jat.

Pek­ka Kevä­jär­vi