Toi­mit­ta­jal­ta: Tyh­jil­le sei­nil­le


Vii­me vii­kol­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­tet­tiin tuu­li­voi­maan ja tur­ve­tuo­tan­toon liit­ty­vät esit­te­ly­ti­lai­suu­det, jois­sa hank­keen vas­tuu­ta­hot oli­vat val­mis­tau­tu­neet ker­to­maan suun­ni­tel­mis­ta ja vas­taa­maan pai­kal­lis­ten asuk­kai­den kipe­riin kysy­myk­siin. Menet­te­ly on osa yri­tys­ten avoin­ta tie­dot­ta­mis­ta, osin lain vaa­ti­maa­kin kan­sa­lais­ten kuu­le­mis­ta.

Tar­koi­tus on tie­dot­taa ihmi­sil­le, että tämä han­ke on nyt käyn­nis­ty­nyt ja halu­tes­sa­si voit ilmais­ta oman kan­ta­si sii­tä näh­tä­vil­lä­oloai­ka­na.

Yli-Iin Kie­ri­kis­sä jäi­vät Oulun Ener­gian ja Tur­ve­ruu­kin pul­lat vii­me tiis­tai­na syö­mät­tä, sil­lä uusis­ta tur­ve­suo­hank­keis­ta ei ollut kiin­nos­tu­nut yksi­kään yli-iiläi­nen. Sidos­ryh­mis­tä pai­kal­la oli­vat Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi ja Met­sä­hal­li­tus.

Kui­va­nie­men Meri­hel­mes­sä Tuu­liWa­tin tuu­li­voi­ma kiin­nos­ti sama­na päi­vä­nä yhtä asu­kas­ta, ja aiem­min samas­ta kaa­vas­ta jär­jes­te­tys­sä tilai­suu­des­sa pai­kal­la ei ollut lain­kaan ylei­söä.

Ylei­sin muti­na, jon­ka jon­kun hank­keen esit­te­ly­ti­lai­suu­den alus­sa kuu­lee on se, että “Eipä täs­sä enää mitään voi vai­kut­taa, asiois­ta on jo pää­tet­ty, tulin­pa kuu­le­maan ja juo­maan pul­la­kah­vit”. Ihmi­set koke­vat vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suu­den vali­tet­ta­van pie­nek­si.

Onko tuu­li­voi­ma Iis­sä tai tur­ve­tuo­tan­to jokien valu­ma-alueil­la jo niin taval­lis­ta, että sii­tä ei jak­se­ta kiin­nos­tua? Vai onko niin, että yksit­täi­nen ihmi­nen on lan­nis­tu­nut huu­ta­maan tuu­leen iso­jen hank­kei­den koh­dal­la?

Pai­kal­lis­leh­te­nä Ran­ta­poh­ja uuti­soi alu­eem­me hank­keis­ta ja antaa ihmi­sil­le mah­dol­li­suu­den rea­goi­da ajois­sa.