Yli­kii­min­ki­läi­set yhdis­tyk­set kut­su­taan samaan pöy­tään

Ylikiimingin yhteistyöryhmä päätti järjestää ensimmäisen asukasillan torstaina 31.5. kello 18. Mukaan kutsutaan kaikki ylikiiminkiläiset yhdistykset.

Yli­kii­min­gin yhteis­työ­ryh­mä poh­ti vii­me tors­tai­ses­sa kokouk­ses­saan sitä, miten yhteis­työ­tä eri yhdis­tys­ten kans­sa saa­daan lisät­tyä. Samoin poh­din­nas­sa oli se, miten Yli­kii­min­kiin saa­tai­siin yhtei­nen toi­mi­va tapah­tu­ma­ka­len­te­ri, jon­ka avul­la väl­tyt­täi­siin pääl­le­käi­syyk­sil­tä ja tie­det­täi­siin hel­pos­ti, mitä eri kylil­lä mil­loin­kin tapah­tuu. Kai­kil­le avoi­mes­sa yhteis­työ­ryh­män kokouk­ses­sa kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­sen koor­di­naat­to­ri Sara Inke­röi­nen oli ker­to­mas­sa yli­kii­min­ki­läi­sil­le sii­tä, mil­lai­sin suun­ni­tel­min Oulun kau­pun­ki on lähe­te­nyt kehit­tä­mään…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus