Toi­mit­ta­jal­ta: Suo­laa ja pip­pu­ria, kii­tos

Edus­kun­ta­vaa­lit on käy­ty ja jän­ni­tys säi­lyi hui­pus­saan ään­ten­las­ken­nan lop­puun saak­ka. Enpä muis­ta näin kihel­möi­vää tun­nel­maa aiem­min olleen. Myös äänes­ty­sak­tii­vi­suus nousi kor­keim­mal­le kol­meen­kym­me­neen vuo­teen. Vaa­lit oli­vat muu­tos­vaa­lit ja pro­tes­tis­ta­kin voi­daan puhua.

Jos maa­il­ma ja Suo­mi muut­tu­vat, muu­tos­ta tapah­tuu myös perin­tei­ses­sä puo­lue­ken­täs­sä. Meis­tä on tul­lut moni­ää­ni­siä ja -mie­li­pi­tei­siä. Ilah­dut­ta­vaa on, että nuo­ret ovat innos­tu­nei­ta vai­kut­ta­mi­ses­ta. Myös nais­ten osuus vali­tuis­ta on ennä­tyk­sel­li­nen.

Nyt ale­taan seu­ra­ta hal­li­tus­tun­nus­te­lu­ja, jois­ta ennus­te­taan kimu­rant­te­ja.  Sel­vää on, että yhteis­työ­tä ja kom­pro­mis­se­ja­kin tar­vi­taan, kuten asioi­den­hoi­dos­sa yleen­sä­kin.

Vii­me hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den vetä­jä Juha Sipi­lä (kesk.) lan­see­ra­si urak­kan­sa alus­sa sanat vatu­loin­ti ja jap­pa­su takoit­ta­maan vii­vyt­te­lyä ja hitaas­ti ete­ne­vää toi­min­taa. Näh­tä­väk­si jää, mitä kie­li­ku­via syn­tyy  Ant­ti Rin­teen (sd.) ura­kan alkaes­sa.

Koti­mais­ten kiel­ten kes­kus hyväk­syi uute­na sana­na sana­kir­jaan men­nä­vii­kol­la sanan “kot­via”, joka on bon­gat­tu kalas­tus­sa­nas­tos­ta tar­koit­taen asioi­den vit­kut­ta­mis­ta. Kie­li­toi­mis­to notee­ra­si myös kie­li­ku­van ”suo­lai­nen ja pip­pu­ri­nen”, mikä on aiem­min yhdis­tet­ty har­maa­seen hius­tyy­liin. Nyt se yhdis­te­tän myös poli­tiik­kaan kuvaa­maan ahke­ruut­ta ja kovaa työn­te­koa.

Ker­ro­taan, että  mus­ta­tuk­kai­nen Kii­nan joh­ta­ja Xi Jin­ping on anta­nut hius­ten­sa  har­maan­tua, mitä aiem­mat joh­to­hah­mot eivät ole suo­neet, sil­lä se oli­si val­las­ta putoa­mi­sen merk­ki. Nyt har­maan­tu­mi­sel­le on siel­lä kek­sit­ty uusi mer­ki­tys: joh­ta­jan hiuk­set har­maan­tu­vat, kos­ka hän tekee niin kovas­ti töi­tä kan­san­sa eteen.

Edet­tä­köön meil­lä­kin yhteis­ten asioi­den hoi­dos­sa ahke­roi­den, vaik­ka sit­ten suo­lal­la ja pip­pu­ril­la höys­tet­ty­nä, mut­ta vii­sau­del­la.

Onnea ja menes­tys­tä uusil­le kan­san­edus­ta­jil­le!

auli.haapala(at)rantapohja.fi