Reko lähi­ruo­ka­ryh­mä Hau­ki­pu­taal­le

Rekon ideana on tuottajalta suoraan kuluttajalle, lŠhiruoka ja luomutuotteet.

Hau­ki­pu­taal­la on käyn­nis­ty­nyt Reko lähi­ruo­ka­ryh­män toi­min­ta. Ensim­mäi­nen jako­päi­vä on huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 17.4.

– Toi­vei­ta lähi­ruo­ka­ryh­män perus­ta­mi­ses­ta on kuu­lu­nut pit­kään, ker­too Hau­ki­pu­taan toi­min­nan vetä­jä Tan­ja Ijäs. Toi­se­na yhdys­hen­ki­lö­nä toi­mii Päi­vi Jyl­hän­kan­gas-Häk­ki­lä.

Lähi­ruo­ka­ryh­män peri­aat­tee­na on, että myy­tä­vät tuot­teet ovat itse val­mis­tet­tua ja lähel­lä tuo­tet­tua lähi­ruo­kaa ja eri­lai­sia tuot­tei­ta. Tuot­ta­jat toi­mit­ta­vat jako­paik­kaan tilauk­set, jot­ka asia­kas on teh­nyt etu­kä­teen. Hau­ki­pu­taal­la jako­paik­ka­na on enti­sen ala-asteen eli Kivi­kou­lun park­ki­paik­ka Joke­lan­tie 17:ssä.

Reko lähi­ruo­ka­ryh­mil­lä on paik­ka­kun­nit­tain omat ryh­mät Face­boo­kis­sa. Sivul­la myy­jät ker­to­vat seu­raa­vaan myyn­tiin tule­vis­ta tuot­teis­ta. Asiak­kaat teke­vät tilauk­set kun­kin myy­jän päi­vi­tyk­sen koh­dal­le. Jos halu­aa myy­jäk­si Rekoon, tulee ottaa yhteyt­tä kun­kin paik­ka­kun­nan yhdys­hen­ki­löi­hin.

Ryh­mien sivuil­ta löy­tyy myös lisää tie­toa myyn­ti­päi­vis­tä, kel­lon­ajois­ta ja toi­min­nas­ta yleen­sä.

Hau­ki­pu­taal­la ensim­mäi­nen jako­päi­vä on nyt pää­siäi­sen takia poik­keuk­sel­li­ses­ti huo­men­na kes­ki­viik­ko­na, mut­ta jat­kos­sa se tulee ole­maan ker­ran kuus­sa tors­tai­sin aina samaan kel­lon­ai­kaan 19.30–20. Kysees­sä ei ole tori­ta­pah­tu­ma, vaan tila­tut tuot­teet nou­de­taan tuot­ta­jien autois­ta.

Tan­ja Ijäs on innois­saan, sil­lä myy­jiä Hau­ki­pu­taan ensim­mäi­seen Rekoon on ilmoit­tau­tu­nut run­saas­ti ja tar­jol­la on monen­lai­sia tuot­tei­ta. Tar­jol­la on esi­mer­kik­si lam­paan- ja karit­san­li­haa, kanan­mu­nia, lei­von­nai­sia, mar­jo­ja, huna­jaa, yrt­ti­tuot­tei­ta ja mui­ta luo­non­tuot­tei­ta. Onpa myy­tä­vä­nä myös pai­kal­li­ses­ti val­mis­tet­tua aasia­lais­ta ruo­kaa. Tuot­teet vaih­te­le­vat vuo­de­nai­ko­jen mukaan.

Tan­ja Ijäs itse on aiem­min Hau­ki­pu­taal­la ja nykyi­sin Kii­min­gis­sä asu­va Viher­tii­per­tin yrit­tä­jä ja muka­na Rekos­sa myös myy­jä­nä. Koke­mus­ta toi­min­nas­ta hänel­lä on jo usean vuo­den ajal­ta. Lähi­ruo­ka­ryh­miä on koko maas­sa kaik­ki­aan liki pari sataa. Rekon toi­min­nan idea­na on toi­mit­taa lähi­tuot­tei­ta kulut­ta­jil­le ilman väli­kä­siä.

Iis­sä Reko aloit­ti jo vuon­na 2015. Reko lähi­ruo­ka­ren­kaan jako­päi­vä on jat­kos­sa Iis­sä ker­ran kuus­sa. Aiem­min ker­to­ja on ollut kak­si, mut­ta nyt Hau­ki­pu­taan tul­les­sa mukaan kokeil­laan ker­ran kuus­sa -sys­tee­miä, mikä sovel­tuu hyvin myös osal­le tuot­ta­jis­ta, jot­ka aja­vat reit­tiä Raa­he-Limin­ka-Oulu, jon­ka jäl­keen he jat­ka­vat vuo­ro­tel­len joko Iihin tai Hau­ki­pu­taal­le.

Iis­sä Rekon yhdys­hen­ki­lö­nä toi­mii Tar­ja Ani­si­maa. Seu­raa­va jako Iis­sä on tors­tai­na 2.5.

Lisää tie­toa Face­boo­kis­sa: Reko lähi­ruo­ka­ryh­mä Hau­ki­pu­das ja Reko lähi­ruo­ka­ren­gas.