Toi­mit­ta­jal­ta: Ruuh­kaa­ko luonnossa

Pit­kin koro­na­ke­vät­tä on uuti­soi­tu luon­to­koh­tei­den ruuh­kau­tu­mi­ses­ta. Mei­tä on muis­tu­tel­tu, että luon­nos­sa­kin on nou­da­tet­ta­va tur­va­vä­le­jä ja huo­leh­dit­ta­va hygie­nias­ta. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la­han esi­mer­kik­si Nuuk­sion kan­sal­lis­puis­tos­sa on kuu­lem­ma saa­nut jono­tel­la nuo­tio­pai­koil­le jo ennen koro­naa­kin. Eten­kin lyhyem­mil­lä rei­teil­lä väkeä on kuin Mannerheimintiellä.

Kuu­lin, että jos­sain päin Suo­mea luon­to­koh­tei­ta jou­dut­tiin sul­ke­maan, kos­ka nii­hin tul­leet ihmis­mas­sat eivät osan­neet käyt­täy­tyä. Met­sä­hal­li­tus laa­ti ohjeet, jois­sa neu­vo­taan muun muas­sa otta­maan mukaan eväät, joi­ta ei tar­vit­se läm­mit­tää nuotiolla.

Täl­lä seu­dul­la luon­toa riit­tää niin, että ruuh­kat kuu­los­ta­vat epä­to­del­li­sil­ta. Val­tao­sal­la Ran­ta­poh­jan luki­jois­ta luon­to­koh­tei­ta löy­tyy käve­lye­täi­syy­den pääs­tä. Met­sät pol­kui­neen ovat lähel­lä, eikä niis­sä yleen­sä jonos­sa tar­vit­se kävellä.

Vii­kon­lop­pu­na tuli käy­tyä kah­des­sa­kin lähia­lu­een luon­to­koh­tees­sa vaih­te­lu­na lähi­met­sil­le ja ‑pel­lon­reu­noil­le. Lau­an­tai­aa­mu­päi­vän ohjel­mas­sa oli Kii­min­gin Koi­te­lin­kos­ki, sun­nun­tai­aa­mu­na Leton­nie­mi Oulun Rajahaudassa.

Koi­te­lin­kos­ki on alu­eem­me suo­si­tuim­pia luon­to­koh­tei­ta, jos­sa eten­kin näin kevääl­lä on aina väkeä. Nyt­kin poruk­kaa oli, mut­ta ei mis­sään nimes­sä ruuh­kak­si asti. Sil­loil­la tai pit­kos­puil­la koh­da­tes­sa vas­taan­tu­li­joil­le annet­tiin tilaa hen­keä pidä­tel­len, tai aina­kin toi­saal­le kat­sel­len. Nuo­tio­pai­koil­la oli mak­ka­ran­pais­ta­jia, mut­ta jonot­ta­mat­ta oli­si pääs­syt nuo­tiol­le aivan omaan rauhaankin.

Leton­nie­men suo­je­lua­lu­een poluil­la mat­kal­la Piis­pan­let­toon näim­me yhden ihmi­sen men­nes­sä ja toi­sen palatessa.

Vie­lä siis mah­tuu luontokohteisiin.