Toi­mit­ta­jal­ta: Puul­la yhä parem­piin päi­viin

Suo­mi ei elä enää met­säs­tä, kuten jos­kus sanot­tiin, mut­ta kyl­lä met­säl­lä on tule­vai­suu­des­sa­kin erit­täin mer­kit­tä­vä roo­li suo­ma­lais­ten hyvin­voin­nin kan­ta­ja­na. Täl­lä­kin het­kel­lä met­sä­teol­li­suus tuot­taa noin 20 pro­sent­tia Suo­men vien­ti­tu­lois­ta.

Kun pape­rin kulu­tus alkoi maa­il­mal­la ja Suo­mes­sa las­kea dra­maat­ti­ses­ti, alet­tiin met­sä­teol­li­suut­ta pitää aurin­gon­las­kun ala­na. Ala on var­mas­ti yhä mur­rok­ses­sa, mut­ta muu­ta­mat vii­me vuo­det ovat osoit­ta­neet, että se pys­tyy uudis­tu­maan. Täs­tä ovat osoi­tuk­se­na toteu­tu­neet, toteu­tu­mas­sa ole­vat sekä vie­lä suun­nit­te­lu­vai­hees­sa ole­vat suu­rin­ves­toin­nit.

Jos ker­ran suo­ma­lai­nen pape­ri ei mene enää kau­pak­si maa­il­mal­la, niin mik­si­pä puus­ta ei voi­si teh­dä jotain muu­ta. Sel­lais­ta mikä kiin­nos­taa asiak­kai­ta ja mitä hän tar­vit­see. Se muu on täl­lä het­kel­lä eri­tyi­ses­ti eri­lai­set sel­lut ja pak­kaus­ma­te­ri­aa­lit. Tuo­te­ke­hi­tys on osoit­ta­nut, että puu on erit­täin moni­puo­li­nen raa­ka-aine.

Suo­ma­lais­ten met­sä­teol­li­suus­tuot­tei­den vien­ti on kas­va­nut eri­tyi­ses­ti Kii­naan ja muu­al­le Aasi­aan, mis­sä alan tuot­tei­den kulu­tus­ta kiih­dyt­tää elin­ta­son kas­vu. Myös suo­ma­lai­sen saha­ta­va­ran kysyn­tä on ollut maa­il­mal­la vii­me aikoi­na hyväl­lä tasol­la.

Kun met­sä­teol­li­suu­del­la menee hyvin, pitäi­si peri­aat­tees­sa myös met­sä­no­mis­ta­jil­la men­nä aiem­paa parem­min. Suo­mes­sa puu­ta riit­tää, kun­han hin­ta on koh­dal­laan. Puu­kaup­pa onkin lähes ainoa ala, mis­sä maa­il­man­mark­ki­noi­den imu näkyy tuloi­na maa­seu­dul­le.

Ran­ta­poh­jan alu­ees­ta suu­ri osa on met­sää. Uudet met­sä­alan inves­toin­nit mer­kit­se­vät hyvää myös alue­ta­lou­del­lem­me. Myön­tei­nen kehi­tys ei näy ainoas­taan puu­tu­loi­na, vaan myös työ­nä.

Sota­vuo­sien jäl­keen syn­ny­tet­ty kam­pan­ja ja lausu­ma “Puul­la parem­piin päi­viin” ei ole mil­lään taval­la van­hen­tu­nut Suo­mes­sa. Niin tär­keä elan­non anta­ja met­sä on yhä ja tule­vai­suu­des­sa­kin suo­ma­lai­sil­le.

Pek­ka Kevä­jär­vi