Toi­mit­ta­jal­ta: Piden­net­ty mök­ki­kausi kut­suu

Eräs Hel­sin­gin ja Uuden­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin lää­kä­ri ker­toi suo­sit­te­le­van­sa eläk­keel­lä ole­vil­le ystä­vil­leen, joil­la on mök­ki, että aloit­tai­si­vat mök­kei­ly­kau­den tänä vuon­na heti. Tai aina­kin mah­dol­li­sim­man pian. Leu­to tal­vi ja aikai­nen kevät mah­dol­lis­ta­vat muu­ten­kin mök­kei­lyn monin pai­koin nor­maa­lia aiem­min. Sii­nä on elä­ke­läis­ten lisäk­si hyvä vaih­toeh­to omaeh­toi­sel­le karan­tee­nil­le myös niil­le, jot­ka voi­vat teh­dä etä­töi­tä.

Ter­vey­den- ja hyvin­voin­nin lai­tos suo­sit­taa sosi­aa­lis­ten kon­tak­tien rajoit­ta­mis­ta jokai­sel­le yksi­lö­nä, jot­ta koro­na­vi­rus saa­tai­siin parem­min hal­lit­tua. Luvas­sa on pit­kä tai­val, joka jokai­sen pitää ottaa vaka­vas­ti. Kai­kil­la toi­mil­la tavoi­tel­laan sitä, että maam­me ter­vey­den­huol­to ei yli­kuor­mit­tui­si.

Moni van­hem­pi miet­ti vii­me per­jan­tai­na, kan­nat­taa­ko omaa las­ta lait­taa lain­kaan kou­luun vai onko parem­pi olla muu­ta­ma päi­vä koto­na ja kat­soa mihin suun­taan tilan­ne kehit­tyy. Jot­kut ovat pakan­neet­kin pesu­een­sa autoon ja suun­nan­neet mök­kei­le­mään. Toki ihan kotiin­kin pys­tyy itsen­sä sul­ke­maan, jos työt eivät vält­tä­mät­tä vaa­di työ­pai­kal­le saa­pu­mis­ta.

Kun kat­se­len täs­tä työ­huo­nee­ni ikku­nas­ta hau­ki­pu­taa­lais­ten kaup­po­jen park­ki­pai­koil­le niin näky­mä on hyvin toi­sen­lai­nen kuin nor­maa­lis­ti arki­päi­vä­nä. Poik­keuk­sel­li­sen täyt­tä on ollut lähes koko päi­vän.

Täl­lä het­kel­lä uusia tar­tun­to­ja tulee kym­me­nien tar­tun­to­jen päi­vä­vauh­dil­la ja koro­na­tes­tauk­sia teh­dään ympä­ri vuo­ro­kau­den. En usko, että nyt voi pahem­min lii­oi­tel­la varau­tu­mi­ses­sa. Ei se aina­kaan ketään vahin­goi­ta.