Toi­mit­ta­jal­ta: Parem­paa jou­lua 2018

Paran­tu­nut työl­li­syys­ti­lan­ne tulee näky­mään Suo­mes­sa myös jou­lu­pu­kin kon­tin koos­sa. Onnek­si niin työt­tö­myy­des­tä mah­dol­li­ses­ti pit­kään kär­si­neil­le per­heil­le ja onnek­si kau­pal­le sekä muul­le taloudelle.

Kau­pan liit­to odot­taa, että jou­lu­myyn­nin kas­vu kiih­tyy tänä vuon­na vie­lä edel­li­ses­tä vuo­des­ta, jol­loin kas­vua tuli 2 pro­sent­tia. Vii­me vuon­na vähit­täis­kau­pan arvon­li­sä­ve­rol­li­nen myyn­ti oli jou­lu­kuus­sa lähes 4,76 mil­jar­dia euroa.

Jou­lun aika­na käy­tä­vä kaup­pa on monil­le kau­pan aloil­le eri­tyi­sen suu­ri. Kau­pan lii­ton mukaan esi­mer­kik­si kel­lo­jen ja koru­jen ja kir­jo­jen myyn­ti on jou­lu­kuus­sa jopa 120 pro­sent­tia suu­rem­paa kuin mui­na kuu­kausi­na kes­ki­mää­rin. Myös kodin­tek­niik­ka sekä lelut ja pelit ja lah­ja­ta­va­rat käy­vät jou­lu­kuus­sa kau­pak­si kes­ki­mää­räis­tä pal­jon paremmin.

Vii­me vuon­na jou­lu­kuun myyn­ti oli koti­ta­lout­ta koh­den lähes 1 780 euroa. Jou­luse­son­gin tuo­ma kes­ki­mää­räi­nen lisäys oli 330 euroa koti­ta­lout­ta kohden.
Kun sum­mat las­ke­taan koko­nai­suu­dek­si, ei ole lain­kaan yhden­te­ke­vää, mitä jou­lu­han­kin­nat ovat ja mis­tä han­kin­nat teh­dään. Ran­ta­poh­jan­kin alu­een koti­ta­louk­sien mää­rä on lähem­mäs 20 000. Voi­daan siis arvioi­da, että alu­eel­la syn­tyy myyn­tiä jou­lu­kuus­sa yli 35 mil­joo­nan euron arvosta.

Jos kulut­ta­ja halu­aa tur­va­ta oman alu­een­sa kau­pal­li­sia ja mui­ta pal­ve­lu­ja sekä työl­li­syyt­tä, hän tekee jou­lun han­kin­tan­sa pai­kal­li­ses­ti. Lah­jan­kaan ei tar­vit­se olla aina tava­ra. Kyl­lä se voi olla jokin palvelukin.

Suo­mi pää­tyi aivan lii­an kau­an kes­tä­nee­seen taan­tu­maan vuon­na 2008. Onnek­si asiat ovat nyt mones­sa suh­tees­sa parem­min. Se saa näkyä myös joulunvietossa.

Pek­ka Keväjärvi