Toi­mit­ta­jal­ta: Pää­siäis­tä ilmassa

Joko rai­ruo­ho viher­tää? Itsel­lä­ni ei, kos­ka unoh­din sen jäl­leen ker­ran kyl­vää, ja nyt on jo aut­ta­mat­to­mas­ti lii­an myöhäistä.

Rai­ruo­ho­pe­rin­ne alkoi noin puo­li vuo­si­sa­taa sit­ten ja näyt­tää pitä­vän pin­tan­sa, vaik­ka muu­hun pää­siäi­sen rekvi­siit­taan ajan tuu­let näyt­tä­vät­kin puhaltavan.

Nyt pitäi­si kuu­lem­ma olla huo­lis­saan sii­tä, ovat­ko pää­siäis­höy­he­net eet­ti­siä; ettei nii­tä ole revit­ty elä­vis­tä tipuis­ta. Askar­te­luoh­jeis­sa neu­vo­taan myös vegaa­nis­ten pää­siäis­vit­so­jen val­mis­tus­ta eli miten pajun­kis­sat koris­tel­laan muu­ten kuin eläin­pe­räi­sil­lä höyhenillä.

Itse en jak­sa olla höy­he­nis­tä huo­lis­sa­ni. Kaa­pis­ta löy­ty­vät pää­siäis­ko­ris­teet ovat vuo­si­kym­me­niä van­ho­ja ja lie­ne­vät jo tar­peek­si eko­lo­gi­sia, jos tänä­kään vuon­na ei han­ki uusia.

Vaka­vas­ti ottaen pää­siäi­nen on kris­ti­kun­nan van­hin ja vuo­den tär­kein juh­la. Jokai­nen viet­tää sitä itsel­leen sopi­val­la ja par­haak­si kat­so­mal­laan taval­la. Hie­noa on, että monet iki­van­hat ja tur­val­li­set perin­teet säi­ly­vät ja nii­tä vaa­li­taan täs­sä muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa. Kukin voi myös omal­la koh­dal­laan luo­da perin­tei­tä ja var­mis­taa nii­den jatkumoa.

Pää­siäi­seen liit­tyy myös keväi­sen luon­non herää­mi­seen liit­ty­viä ver­taus­ku­via. Rai­ruo­ho on ehkä vie­lä pit­kään ainut häi­väh­dys oras­ta­vas­ta vih­rey­des­tä. Saat­taa nimit­täin olla, että kevät tulee tänä vuon­na myö­hään. Lun­ta on met­ri­tol­kul­la ja yöpak­ka­set vie­lä kovia.

Ei pidä masen­tua sii­tä­kään, että Ame­ri­kan sää­tie­tei­li­jät ovat ennus­ta­neet Poh­jois-Euroop­paan  ja Suo­meen vii­le­ää kevät­tä ja alku­ke­sää. Ennus­tei­ta tulee ja menee — kesä tulee takuu­var­mas­ti, ennem­min tai myö­hem­min. Van­ha sanan­las­ku­kin lupaa, että huh­ti­kuu hummauttaa.

Lopuk­si pakol­li­nen varoi­tuk­sen sana tien­pääl­le. Nyt kun panem­me pää­siäis­vaih­teen pääl­le, on perus­tel­tua myös unoh­taa tur­ha kii­re ja kaa­ho­tus — lii­del­lään luudannopeudella!

auli.haapala(at)rantapohja.fi