Moot­to­ri­kelk­ko­jen kiih­dy­tys­ki­sa kiinnosti

Vuorossa veteraanikelkkojen lähtö. Numerolla 13 kilpaili Matti Moilanen, jolla alla Ski-Doo Mach Z ja vierellä yksi kisan puuhamiehistä Kalle Klasila Ski-Doo Elanilla. KUVA: MIKKO KYRÖLÄINEN

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat jär­jes­ti yhteis­työs­sä Kelk­ka­kuu­meen kans­sa epä­vi­ral­li­set moot­to­ri­kelk­ko­jen kiih­dy­tys­kil­pai­lut Kelk­ka­kuu­me Dra­gRacen Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäel­lä lau­an­tai­na. Ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma­paik­ka tai­puu monek­si, nyt myös moottorikelkkakisaan.

Sakea lumi­sa­de ei hai­tan­nut kisaa­jia ja ylei­söä, jota oli pai­kal­la neli­sen sataa, arvioi Mik­ko Kyrö­läi­nen Kelk­ka­kuu­mees­ta.

Kil­pai­luun osal­lis­tui yli 30 kelk­kai­li­jaa. Kil­pai­lu­joh­ta­ja­na toi­mi Juha Rasi­la. Kil­pai­lu­luo­kat oli­vat alle ja yli 600 kuu­tioi­sil­le sekä ennen vuot­ta 2000 val­mis­te­tuil­le moot­to­ri­kel­koil­le.  Kil­pai­lu­mat­ka oli noin 150 metriä.

Kisan pää­luo­kan eli yli 600cc-luo­kan nopein oli Kari Mäki ajok­ki­naan Ski-Doo Rene­ga­de 850 X‑RS. Alle 600cc-luo­kas­sa nopeim­min kiih­dyt­ti Vil­le Rehu.

Alu­eel­le pys­ty­te­tys­sä puf­fe­tis­sa oli myyn­nis­sä mak­ka­raa, mehua ja kah­via. Esit­te­lys­sä oli myös uusia moot­to­ri­kelk­ka­mal­le­ja. Tapah­tu­man jär­jes­te­lyi­hin osal­lis­tui pari­kym­men­tä hen­keä. Jär­jes­tyk­sen val­von­nas­ta vas­ta­si Pokart.

Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den puheen­joh­ta­ja Pert­ti Kla­si­la on tyy­ty­väi­nen kisa­ta­pah­tu­maan. Kiih­dy­tys­ki­so­ja on pidet­ty aiem­min­kin ja nii­tä voi­daan jär­jes­tää myös jat­kos­sa, sil­lä kiin­nos­tus­ta tun­tuu ole­van ja kil­pai­lut ovat yksi osa ker­hon toi­min­taa. Tor­pan­mä­ki oli hyvä paik­ka sii­nä mie­les­sä, että siel­lä on säh­köt ja park­ki­pai­kat lähellä.

– Lupa kisan pitä­mi­seen kau­pun­gil­ta saa­tiin nopeas­ti ja yhteis­työ viran­omais­ten kans­sa sujui myös hyvin, kiit­te­lee Klasila.

– Tapah­tu­mal­la voi­daan kerä­tä varo­ja niin, että ker­hon tamp­pa­ri voi olla lii­ken­tees­sä. Uria on ajet­tu tänä­kin tal­ve­na Hau­ki­pu­taan alu­eel­la Onka­mon kaut­ta Iihin, ker­too Klasila.

Run­sas­lu­mi­nen tal­vi on ollut hyvä kelk­kai­li­joil­le. Pert­ti Kla­si­la toi­voo lisää aktii­ve­ja mukaan Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den toimintaan.

– Tär­ke­ää on, että kelk­kai­li­jat aja­vat luval­li­sil­la alueil­la, halu­aa Kla­si­la vie­lä muistuttaa.

Kisa­paik­ka Tor­pan­mäel­lä oli ihan hyvä, sil­lä alu­eel­la on säh­köt ja myös park­ki­pai­kat ovat lähel­lä. KUVA: TAPANI HAAPALA