Toi­mit­ta­jal­ta: Nyt on tapahtumia!

Pan­naan­pa tule­va­na vii­kon­lop­pu­na aina­kin muu­ta­mik­si tun­neik­si kiin­ni tele­vi­siot, radiot, luke­mi­set, netin suo­ra­tois­to­pal­ve­lut, twit­te­rit, ins­ta­gra­mit ja face­boo­kit ja suun­na­taan ulos pai­kal­li­seen tapah­tu­maan. Valin­nan­va­raa nimit­täin on.

Olen itse muka­na Ran­ta­poh­jan osas­tol­la Kii­min­ki­päi­vil­lä lau­an­tai­na, mut­ta esi­mer­kik­si Hau­ki­pu­taal­la oli­si tar­jol­la Kel­lon kesä­päi­vä Kivi­nie­mes­sä ja Puis­to­pik­nik Tor­pan­mäel­lä. Nie­me­län­tör­mäl­lä pää­see lau­an­tai­na osal­lis­tu­maan 60 vuot­ta täyt­tä­vän Mar­tin­nie­men Erä- ja Kala­ker­hon kai­kil­le avoi­meen kalas­tus­ki­saan. Vir­pi­nie­mes­sä taas gol­fa­taan hyvän­te­ke­väi­syy­den mer­keis­sä. Pai­kal­la ovat NHL-kiek­koi­li­jat Jus­si Joki­nen ja Pek­ka Rinne.

Iis­sä puo­les­taan on lau­an­tai­na kah­den­kin­lai­set pirs­keet. Röy­täs­sä on venei­li­jöi­den perin­tei­set elo­juh­lat, jot­ka päät­ty­vät tans­sei­hin Rie­mu­lii­te­ris­sä. Iin Ran­ta­kes­ti­läs­sä puo­les­taan jyti­see lau­an­tai-ilta­na, kun Piip­pu­roc­kin laval­le nousee useam­pia­kin bän­de­jä. Hiu­kan rau­hal­li­sem­pi tilai­suus on tar­jol­la sun­nun­tai­na Iin koti­seu­tu­museon alu­eel­la, mis­sä vie­te­tään kansallispukupiknikiä.

Yli-Iihin­kin kan­nat­taa mat­ka­ta lau­an­tai­na tai sun­nun­tai­na Kie­ri­kin Mui­nais­mark­ki­noil­le. Ja jos tans­si­jal­ka vipat­taa lau­an­tai­na, näyt­tää Nui­ja­mies­ten laval­la Yli­kii­min­gis­sä ole­van esiin­ty­mäs­sä A.Aallon ryt­mior­kes­te­ri ja vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­sek­si­kin valit­tu Jore Sil­ta­la. Oijär­ven Sam­po­lan tans­se­ja tah­dit­taa Ässät.

Vain pie­ni osa Ran­ta­poh­jan alu­een kesä­ta­pah­tu­mis­ta on tyys­tin ammat­ti­lais­ten jär­jes­tä­miä. Suu­rin osa osa niis­tä on teh­ty vapaaehtoisvoimin.

Tal­ven, kevään ja kesän mit­taan on teh­ty pal­jon arvo­kas­ta vapaa­eh­tois­työ­tä, jos­ta on syy­tä kiit­tää kau­niis­ti. Paras tun­nus­tus lie­nee se, että tapah­tu­miin osal­lis­tu­taan suu­rin joukoin.

Pek­ka Keväjärvi