Toi­mit­ta­jal­ta: Myrs­ky vai tuhnu?

Medias­ta jo ehkä lii­an­kin tutut Hjal­lis Har­ki­mo, Mikael Jung­ner ja Tuo­mas Enbus­ke kump­pa­nei­neen ovat Har­ki­mon joh­dol­la perus­ta­neet jon­kin­lai­sen poliit­ti­sen yhdis­tyk­sen tai kup­pi­kun­nan, jon­ka nimek­si on annet­tu Lii­ke Nyt. Näh­tä­väs­ti Rans­kan pre­si­den­tin Emma­nuel Mac­ro­nin En Marc­he! ‑liik­kees­tä aja­tuk­sia saa­neen Lii­ke Nytin näky­vin toi­mi on ollut Har­ki­mon ero kokoo­muk­ses­ta ja pää­kau­pun­gin median Lii­ke Nytis­tä aikaan­saa­ma kohu. Sii­nä samal­la lii­ke­mies Har­ki­mo pää­si mai­nos­ta­maan, että ras­kaas­ti tap­piol­li­nen jää­kiek­ko­jouk­kue Joke­rit on myynnissä.

Lii­ke Nyt ilmoit­taa verk­ko­si­vuil­laan halua­van­sa kuul­la näke­myk­siä ja aja­tuk­sia poli­tii­kan tekon­sa eväik­si. Täl­lai­nen on “van­han poli­tii­kan” sanas­tos­sa ken­tän äänen kuulemista.

Mikä­pä sii­nä. Kipe­riä ongel­mia­han löy­tyy tääl­tä hel­sin­ki­läi­sen hori­son­tin ulko­puo­lel­ta­kin. Hjal­lis, Mikael ja Tuo­mas, mil­loin hoi­dat­te ker­ta­kaik­ki­sen kun­toon esi­mer­kik­si teit­ten aurauk­sen ylem­mäl­lä ja alem­mal­la tie­ver­kol­la. Mil­loin ämpä­riä isom­mat reiät teis­sä kor­ja­taan ja min­kä takia koti­hoi­to käy vain kään­ty­mäs­sä iso­äi­din ovel­la. Mil­loin pos­ti kul­ki­si asian­mu­kai­ses­ti. Mik­si veri­ko­keen tulok­sen saan­nis­sa kes­tää niin kau­an. Mik­sei ter­veys­kes­kuk­seen pää­se vie­lä­kään nopeam­min (huom. on kar­mea totuus, että kai­kil­la ei ole varaa yksi­tyi­seen terveydenhoitoon).

Nämä eivät ole ehkä polt­ta­vim­pia kysy­myk­siä hel­sin­ki­läi­sen media‑, mai­nos- ja jää­kiek­ko­ta­lou­den yti­men pii­ris­sä, mut­ta kos­ket­ta­vat suur­ta mää­rää kansalaisia.
Maa­seu­tua mah­dol­li­ses­ti kos­ke­viin kysy­myk­siin lie­nee vas­tan­nut Tuo­mas Enbus­ke jo vii­me syk­sy­nä. Hän näyt­tää ilmoit­ta­neen Savon Sano­mien haas­tat­te­lus­sa, että maa­seu­tua ei kan­na­ta pitää asut­tu­na. Itsen­sä kan­san­opis­to­poh­jal­ta älyk­kö­toi­mit­ta­jak­si tuu­nan­nut Enbus­ke myös lopet­tai­si suo­ma­lai­sen ruu­an­tuo­tan­non tuke­mi­sen. Se tar­koit­tai­si lop­pua kan­sal­li­sel­le maataloudelle.

Joten­kin tun­tuu, että hel­sin­ki­läis­ten eliit­ti­ve­toi­nen Lii­ke Nyt ei tule pyy­häl­tä­mään läpi Suo­men muu­tok­sen myrs­ky­tuu­le­na. Näh­tä­väk­si jää, tulee­ko se yleen­sä ottaen pal­ve­le­maan enem­män perus­ta­jien­sa kuin kan­san parasta.

Pek­ka Keväjärvi