Toi­mit­ta­jal­ta: Mak­su­ja monen­lai­sia

Pää­kau­pun­gis­sa ensim­mäi­set ravin­to­lat otti­vat vii­me vii­kol­la käyt­töön sys­tee­min, jol­la voi kom­pen­soi­da omaa hii­li­ja­lan­jäl­ke­ään. Tämä tapah­tuu mak­sa­mal­la ate­rias­ta riip­puen 5–15 sent­tiä yli­mää­räis­tä. Hal­vim­mal­la onnis­tuu vegaa­nis­ten ruo­kien hii­li­ja­lan­jäl­kien kom­pen­soin­ti, kal­leim­pia ovat liha- ja kana­ruu­at ja sii­nä välis­sä kala- ja kas­vi­sa­te­riat.

Uuti­sen kuul­tua­ni mie­tin, miten sii­hen suh­tau­tui­sin. Sinän­sä­hän asia on var­mas­ti hyvä, var­sin­kin jos rahat mene­vät sii­hen min­ne luva­taan­kin. Uuti­ses­sa ärsyt­ti kui­ten­kin se, että ensim­mäi­se­nä Com­pen­sa­te – hii­li­ja­lan­jäl­jen kom­pen­soin­ti­mal­li otet­tiin käyt­töön opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lois­sa. Oikeas­taan ihan har­mit­ti, että mak­su­mie­hik­si lai­tet­tiin nuo­ret aikui­set. Siis he, jot­ka pote­vat eni­ten ympä­ris­tö­ah­dis­tus­ta ja avaa­vat var­mas­ti her­kim­min kuk­ka­ron­nyö­re­jään asian suh­teen. Ei sii­nä­kään muu­ten mitään, mut­ta opis­ke­li­jan lei­pä on jo ennes­tään kapea – ja useim­mi­ten mak­set­tu yhteis­kun­nan varoin.

Pos­tin lan­see­raa­mas­ta Plus-mer­kis­tä sen sijaan tie­sin suh­tau­tu­mi­se­ni heti. “Kaik­kea ne keh­taa­vat­kin” oli ensim­mäi­nen aja­tus. 1,50 euroa mak­sa­va merk­ki kiin­ni­te­tään nor­maa­lin, vähin­tään 1,50 euroa mak­sa­van pos­ti­mer­kin vie­reen. Sil­lä var­mis­te­taan, että kir­je menee nopeam­min peril­le, ja sen avul­la lähet­tä­jä näkee, mil­loin kir­je on jaet­tu. Rahas­tus­ta sanoi­sin, jos en tie­täi­si, että moni lähet­tää kir­jeen­sä vie­lä­kin kal­liim­mal­la kir­jat­tu­na var­mis­taak­seen sen peril­le­me­non.

Mai­nit­se­ma­ni mak­sut ovat vapaa­eh­toi­sia, joten mitä­pä nois­ta pur­naa­maan. Ei hul­lu ole se, joka pyy­tää, vaan se joka mak­saa, sanoo van­ha kan­sa.