Toi­mit­ta­jal­ta: Kou­lu joka toi­vee­seen

Kou­lu­lai­set ovat kesä­lo­mal­la, mut­ta kou­luis­ta riit­tää puhet­ta kesäl­lä­kin.

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to sai puser­ret­tua pal­ve­lu­verk­ko­pää­tök­sen­sä ja sii­hen liit­ty­vät kou­lu­asiat. Tai aina­kin mel­kein, sil­lä lukio­verk­koa tar­kas­tel­laan vas­ta ensi kevää­nä.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la kou­lu­verk­ko har­ve­nee Hau­ki­pu­taal­la, jos­sa pelä­tys­ti Joki­ky­län kou­lul­la lai­te­taan ovet säp­piin. Keis­kan kou­lul­la­kin tai­taa olla sama koh­ta­lo edes­sä. Kii­min­gin koh­dal­ta pää­tök­sek­si kir­jat­tiin, että Kii­min­ki­joen kou­lun perus­kor­jauk­sen yhtey­des­sä tilan­net­ta arvioi­daan. Ei kovin hyväl­tä kuu­los­ta tuo­kaan.

Iis­sä­kin kou­luis­ta on tul­lut lähes joka­ke­säi­nen kes­kus­te­lu­nai­he. Siel­lä ei ole Oulun kal­tais­ta vim­maa lak­kaut­taa kylä­kou­lu­ja, sil­lä kou­lu­verk­ko on yhä lähes sama kun sata vuot­ta sit­ten, mut­ta siel­lä päh­käil­lään kou­lu­jen kun­non takia.

Ennen kaik­ki oli parem­min. Kou­lu oli ihan joka kyläs­sä. Jos ei ollut, pidet­tiin kou­lua pir­tis­sä tai lap­set muut­ti­vat pois kotoa lähem­mäs kou­lua. Ei ollut ilmas­toin­te­ja eikä sisäil­maon­gel­mia. Oli vain jär­jes­tä­jä, joka piti ikku­naa auki väli­tun­nin ajan.

Kun­pa oli­si kris­tal­li­pal­lo, vii­saus, rahaa ja val­ta, jon­ka avul­la lai­tet­tai­siin kou­lu­asiat kun­toon. Jokai­sel­la pie­nel­lä kou­lu­lai­sel­la oli­si ter­veel­li­nen kou­lu tur­val­li­sen käve­ly- tai pyö­räi­ly­mat­kan pääs­sä. Jokai­sel­la vähän isom­mal­la kou­lu­lai­sel­la oli­si opi­nah­jo suju­van, vähin­tään sopi­van­mit­tai­sen bus­si­mat­kan pääs­sä. Kaik­ki kävi­si­vät itsel­leen ja van­hem­mil­leen sopi­vaa kou­lua, jos­sa oli­si kai­kil­le sopi­vat ope­tus­suun­ni­tel­mat, työ­rau­ha, ter­veel­li­nen sisäil­ma, kave­rei­ta ja hyvää ruo­kaa. Kaik­ki oppi­si­vat luke­maan, las­ke­maan ja ohjel­moi­maan ope­tus­sun­ni­tel­mien mukai­ses­ti ja myös käden­tai­to­ja ja lii­kun­taa oli­si tar­peek­si tar­jol­la. Voi, kun­pa maa­il­mas­sa oli­si rau­ha, lumi oli­si jää­te­löä ja sateen­kaa­ren pääs­sä oli­si aar­reark­ku.