Toi­mit­ta­jal­ta: Kou­kut­ta­vat ruudut

Syk­syn run­sas ohjel­ma­tar­jon­ta tele­vi­sios­sa hou­kut­taa jäl­leen ruu­dun äärel­le. Menos­sa on vuo­roin ruu­an­lait­toa ja laih­dut­ta­mis­ta, rak­kaut­ta ja jän­ni­tys­tä, lau­lua ja tans­sia sekä tie­ten­kin uuti­sia ja ajan­koh­tais­oh­jel­mia päi­vän­polt­ta­vis­ta aiheis­ta. Nyt on kyl­lä val­lal­la fii­lik­set kes­kus­te­luis­ta: Ei kii­tos jank­kaa­mis­ta koro­nas­ta ja sii­tä, teh­tiin­kö mis­sä­kin vai­hees­sa oikein tai väärin.

Vii­mei­sim­män Finn­pa­ne­lin mit­tauk­sen mukaan kat­so­tuin ohjel­ma oli Tans­sii täh­tien kans­sa ja seu­raa­vak­si suo­si­tuim­mik­si nousi­vat Yle:n uuti­set, musiik­ki­viih­deoh­jel­ma Mas­ked Sin­ger Suo­mi ja Tan­hu­pal­lon oma ohjelma.

Oma suo­sik­ki­ni lop­pu­ke­säl­lä oli Yle Aree­nas­sa­kin kat­sot­ta­vis­sa ole­va Lois­ta­va ystä­vä­ni ‑draa­ma­sar­ja, joka perus­tuu Ele­na Fer­ran­ten menes­tys­ro­maa­nei­hin. Mak­sul­li­ses­sa suo­ra­tois­to­pal­ve­lus­sa polii­si­draa­ma Roban uusin tuo­tan­to­kausi piti töl­löt­tää lähes put­keen. Se kyl­lä har­mit­taa kun jokin kiin­nos­ta­val­ta tun­tu­va ohjel­ma onkin jol­la­kin toi­sel­la mak­su­ka­na­val­la kuin mikä itsel­lä sat­tuu juu­ri olemaan.

Ruu­dun ääreen on lii­man­nut sun­nun­tai-iltai­sin tans­sit täh­tien kans­sa, onhan muka­na myös pai­kal­lis­ta hau­ki­pu­taa­lais-oulun­sa­lo­lais­ta osaa­mis­ta Annii­na Koi­vu­nie­men ja Ernest Law­so­nin tahdissa.

Tele­vi­sio­ta suu­rem­pi ruu­tu­ros­vo tai­taa nykyi­sin ole­van some ja siel­lä tut­tu­jen ja vähän tun­te­mat­to­mien­kin arki­päi­vän sat­tu­mus­ten seu­raa­mi­nen. Poik­keus­a­jas­ta joh­tuen onnek­si kir­jan­lu­kuin­nos­tus on kas­va­nut ja toi­von mukaan myös leh­tien luku.

Kun syk­syn illat pime­ne­vät mikä sen muka­vam­paa kuin käper­tyä hyvän luke­mi­sen äärel­le. Syk­syn kir­ja­sa­to tar­joi­lee pai­kal­li­sia­kin mais­tiai­sia kun hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­sil­tä kir­jai­li­joil­ta Päi­vi Ala­sal­mel­ta ja Mar­ja Aar­ni­pu­rol­ta on ilmes­ty­nyt uutuuskirjat.

Nyt vih­doin pää­see myös osal­lis­tu­maan ja seu­raa­maan ihan live­nä pai­kal­li­sia teat­te­ri- ja musiik­kie­si­tyk­siä – ruu­miin­kult­tuu­ria lii­kun­taa ja urhei­lua unohtamatta.

Auli Haa­pa­la

auli.haapala(at)rantapohja.fi