Toi­mit­ta­jal­ta: Koh­ti kesälomaa

Monis­sa per­heis­sä päh­käil­lään par­hail­laan sitä, mitä teh­täi­siin kesä­lo­man aika­na. Ollaan­ko koto­na, mökil­lä, vuo­kra­mö­kil­lä vai tien pääl­lä, jos loma on saa­tu osu­maan samoil­le vii­koil­le. Läh­de­tään­kö perä­ti ulkomaille?

Koke­neet loma­bud­jet­tien laa­ti­jat tie­tä­vät, että taval­li­ses­ti loma­ta­lous­ar­vio menee pie­leen vää­rään suun­taan. Loma­mat­ka on kuin jul­ki­sen sek­to­rin raken­nus­pro­jek­ti. Rahaa kuluu alku­pe­räi­seen arvioon ver­rat­tu­na vähin­tään­kin puo­li­tois­ta­ker­tai­ses­ti. Eten­kin ulko­mail­la mat­kail­leet tie­tä­vät, kuin­ka vai­val­lois­ta ja stres­saa­vaa­kin reis­saa­mi­nen saat­taa pahim­mil­laan olla. Lom­pak­koa saa aukoa ham­paat irves­sä. Mat­kai­lu avar­taa myös raha­pus­sia. Tie­ten­kään mat­kan rasit­teet eivät saa näkyä lomakuvissa.

Hel­poin­ta ja vai­vat­to­min­ta on mat­kail­la koti­maas­sa tai aivan lähia­lueil­la. Ran­ta­poh­jan­kin alu­eel­ta löy­tyy moni koh­tei­ta, jois­ta saa loma­ko­ke­muk­sen. Tar­jol­la on eri­tyi­ses­ti luon­toa, mut­ta myös kulttuuria.

Mat­kai­luun kulu­tet­tiin Suo­mes­sa mat­kai­lua maas­sam­me edis­tä­vän Visit Fin­lan­din jul­kai­se­mien tilas­to­jen mukaan vuon­na 2016 arviol­ta 13,8 mil­jar­dia euroa. Sum­maan on las­ket­tu suo­ma­lais­ten ja ulko­mais­ten mat­kai­li­joi­den kulu­tus­me­not Suo­mes­sa. Ulko­maa­lais­ten mat­kai­li­joi­den osuus mat­kai­lun koko­nais­ku­lu­tuk­ses­ta oli noin 26 pro­sent­tia eli 3,6 mil­jar­dia euroa. Tilas­to­kes­kus ker­too, että suo­ma­lai­set teki­vät vii­me vuon­na 8,5 mil­joo­naa ulko­maan­mat­kaa. Suo­ma­lais­ten suo­sik­ke­ja ovat Viro ja Ruotsi.

Jo pel­käs­tään nuo luvut ker­to­vat, että mat­kai­lu on erit­täin mer­kit­tä­vä elin­kei­noe­lä­män alue. Suo­mes­sa toi­mii lähes 30 000 mat­kai­lua­lan yri­tys­tä ja ala työl­lis­ti vuon­na 2016 noin 138 000 ihmistä.

Mat­kai­lun ja lomai­lun syvin ole­mus ei tie­ten­kään ole pai­kal­li­sen tai ulko­mai­sen mat­kai­lu­bis­nek­sen tuke­mi­nen, vaan hyvien ja ren­tout­ta­vien het­kien koke­mi­nen. Suo­men kesä tar­jo­aa loman­sa ansain­neel­le kan­sa­lai­sel­le hyviä loma­het­kiä vaik­ka aivan omal­la taka­pi­hal­la. Aina ei tar­vit­se läh­teä mer­ta kau­em­mas lomailemaan.

Pek­ka Keväjärvi