Työl­lis­te­tyt jää­vät työttömiksi

Hau­ki­pu­taan Työn­ha­ki­jat ry:n yllä­pi­tä­mä Link­ki-kirp­pis ja yhdis­tyk­sen työl­lis­tä­mis­toi­min­ta lop­pu­vat. Link­ki  sul­kee oven­sa asiak­kail­ta 31.5. ja tilat tyh­jen­ne­tään kesä­kuun lop­puun men­nes­sä, jol­loin täl­lä het­kel­lä työl­lis­tet­tyi­nä ole­vat 35 hen­ki­löä jää­vät työt­tö­mik­si.– Tie­to on tot­ta kai jär­kyt­tä­nyt tääl­lä työs­ken­te­le­viä. Olem­me olleet jo useam­man vuo­den talou­del­li­ses­ti aika ahtaal­la. Yhdis­tys on toi­mi­nut vii­si vuot­ta ilman min­kään­lais­ta tukea ja tilan­ne ei ole läh­te­nyt paran­tu­maan niin pöy­tä­vuo­kraa­jien kuin osta­vien asiak­kai­den­kaan suh­teen. Ikä­vä tilan­ne, että kaik­ki työl­lis­te­tyt jää­vät nyt työt­tö­mäk­si, kysees­sä on iso mää­rä Hau­ki­pu­taan alu­eel­la, miet­tii Hau­ki­pu­taan Työn­ha­ki­jat ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Ulla Hei­no. Hän on pyö­rit­tä­nyt ja vas­tan­nut käy­tän­nön toi­min­nas­ta 15 vuo­den ajan.– Edes­sä ole­va tilan­ne mie­ti­tyt­tää tosi pal­jon. Tämä on ollut hyvä työyh­tei­sö, jos­sa on hyvä ilma­pii­ri. Hyvin on kaik­ki tul­tu toi­meen kes­ke­näm­me, sanoi Lin­kis­sä työs­ken­te­le­vä Nii­na Suomela.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus