Ii saa mer­kit­tä­vän avus­tuk­sen lii­kun­ta­kes­kuk­sen rakentamiseksi

Iin kun­ta saa 750 000 euron val­tio­na­vus­tuk­sen lii­kun­ta­kes­kuk­sen raken­ta­mi­seen. Vii­me mar­ras­kuus­sa hyväk­sy­tys­sä kun­nan bud­je­tis­sa kes­kus on Iin kun­nan kulu­van vuo­den suu­rin inves­toin­ti. Sitä var­ten on bud­je­toi­tu vuo­sil­le 2018 ja 2019 yhteen­sä 1,8 mil­joo­naa euroa.

Iin lii­kun­ta­kes­kuk­sen raken­ta­mi­nen on tar­koi­tus aloit­taa lii­kun­ta­hal­lin raken­ta­mi­sel­la. Uima- ja jää­hal­lin mah­dol­li­ses­ta raken­ta­mi­ses­ta teh­dään eril­li­set pää­tök­set tule­vi­na vuosina.

Lii­kun­ta-avus­tuk­sis­ta teki lopul­li­set pää­tök­set Eurooppa‑, kult­tuu­ri- ja urhei­lu­mi­nis­te­ri Sam­po Ter­ho (sin.). Yhteen­sä avus­tuk­sia myön­net­tiin 32,5 mil­joo­naa euroa.