Uusia tur­ve­soi­ta tar­vi­taan kipeäs­ti

Oulun seudun ympäristötoimen Hannu Salo (vas.) ja Metsähallituksen Pertti Palojärvi (oik.) olivat kuulemassa Turveruukin Arto Lehtosaaren, Heli Heikkisen ja Hanne Mäenpään esitystä Raasakkasuon turvetuotantohankkeesta. Yli-iiläisiä hanke ei kiinnostanut niin paljoa, että kukaan olisi tullut paikalle Kierikkiin tutustumaan aiheeseen.

Iijoen valu­ma-alu­eel­ta pois­tuu lähi­vuo­sien aika­na usei­ta Tur­ve­ruu­kin tur­peen­tuo­tan­toa­luei­ta, kos­ka ne ovat tul­leet elin­kaa­ren­sa päät­tee­seen. Tuo­tan­to­pin­ta-ala romah­taa vuo­den 2020 jäl­keen mer­kit­tä­väs­ti, ellei uusia hank­kei­ta pääs­tä aloit­ta­maan. Oulun Ener­gian Top­pi­lan voi­ma­lai­tok­set kui­ten­kin tar­vit­se­vat tur­vet­ta polt­toai­neek­seen vie­lä pit­kään, sil­lä Top­pi­la 1 on toi­min­nas­sa vuo­teen 2020 ja Top­pi­la 2 vuo­teen 2035 saak­ka. Oulun Ener­gian uusi bio­polt­toai­ne­lai­tos ava­taan 2020–2021, jon­ka jäl­keen siir­ry­tään yhä enem­män bio­polt­toai­nei­den kuten puun käyt­töön. Kon­ser­ni tavoit­te­lee 100-pro­sent­tis­ta hii­li­neut­raa­liut­ta vuo­teen 2050 men­nes­sä.

Tur­ve­ruuk­ki Oy kuu­luu Oulun Ener­gia -kon­ser­niin. Se toi­mit­taa ener­gia­tur­vet­ta pää­asias­sa Oulun ympä­ris­tön tur­ve­soil­ta Top­pi­lan voi­ma­lai­tos­ten polt­toai­neek­si.

Muho­suo ja Raa­sak­ka­suo

Tur­ve­ruu­kil­la on Iijoen valu­ma-alu­eel­la käyn­nis­ty­nyt Muho­suon sekä Raa­sak­ka­suon tur­ve­tuo­tan­to­hank­keet.

Iin ja Yli-Iin alueil­la sijait­se­van Muho­suon sekä Yli-Iin alu­eel­la sijait­se­van Raa­sak­ka­suon tur­ve­tuo­tan­to­hank­keet ovat näh­tä­vil­lä 25.5. saak­ka. Hank­kei­ta esi­tel­tiin täl­lä vii­kol­la sekä Iis­sä että Yli-Iis­sä.

Molem­mat suo­a­lu­eet on saa­tu kor­vauk­se­na aiem­min tur­ve­tuo­tan­toon tar­koi­tet­tu­jen kah­den suon, Värk­ki­suon ja Räkä­suon otta­mi­ses­ta luon­non­suo­je­luun. Molem­mat alu­eet on maa­kun­ta­kaa­vas­sa kaa­voi­tet­tu tur­ve­tuo­tan­non tar­koi­tuk­siin. Muho­suo on suu­ruu­del­taan noin 82 heh­taa­ria ja sen vesien­las­ku­reit­ti kul­kee Muho-ojan ja Muho­lam­men kaut­ta Muho­jo­kea pit­kin Sel­jän­pe­rän koh­dal­ta suo­raan mereen. Raa­sak­ka­suon han­kea­lue on noin 50 heh­taa­ria, ja sen vesien­las­ku­reit­ti kul­kee Poh­jois-Kou­tuan­jo­kea Iijo­keen.

Tuo­tan­toa tulee molem­mil­la soil­la ole­maan vuo­sit­tain noin 30–50 päi­vä­nä kesä­ai­kaan. Vuo­si­tuo­tan­toa syn­tyy Muho­suol­la noin 30 000 MWh:a ja Raa­sak­ka­suol­la noin 17 000 MWh:a Työ­maal­la tuo­te­tun tur­peen toi­mi­tuk­set tur­vea­siak­kail­le kes­tä­vät noin vii­kon, jon­ka aika­na täys­pe­rä­vau­nu­lii­ken­ne on enim­mil­lään noin 25–30 kuor­maa päi­väs­sä. Muho­suon toi­mi­tuk­set aje­taan Vuor­nos­kan­kaan met­sä­au­to­tie­tä Kont­ti­lan pai­kal­lis­tiel­le, Olha­va-Tan­ni­la seu­tu­tiel­le ja sii­tä nelos­tiel­le. Raa­sak­ka­suon kul­je­tuk­set aje­taan Kou­tuan met­sä­au­to­tiel­tä, Yli-Ii-Kipi­nä yhdys­tiel­le, Yli-Ii-Kii­min­ki seu­tu­tiel­le ja sii­tä Kuusa­mon­tiel­le.

Sul­faat­ti­mai­den
hank­keet

Tur­ve­ruu­kin ympä­ris­tö­lu­vi­tuk­ses­ta vas­taa­va Heli Heik­ki­nen ker­too, että kum­mal­la­kaan hank­keel­la ei ole kat­sot­tu ole­van mer­kit­tä­viä ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia.

Hank­kei­den esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa Iis­sä tuli esil­le Hala­jär­ven kesä­asuk­kai­den huo­li hank­keen melu- ja pöly­vai­ku­tuk­sis­ta sekä sen vai­ku­tuk­sis­ta luon­toon. Myös vai­ku­tuk­set Muho­joen kalas­toon ja veden­laa­tuun puhut­ti­vat, samoin kuin ras­kaan lii­ken­teen lisään­ty­mi­nen. Yli-Iin tilai­suu­teen ei saa­pu­nut yksi­kään pai­kal­li­nen asu­kas ker­to­maan näke­myk­si­ään hank­kees­ta.

Taval­li­sim­mil­laan tur­ve­tuo­tan­to­hank­keet toteu­tu­vat Heik­ki­sen mukaan parin vuo­den kulues­sa nii­den lupa­pro­ses­sien käyn­nis­tä­mi­ses­tä. Sul­faat­ti­mail­la pro­ses­sit ovat kui­ten­kin yleen­sä pidem­piä. Molem­mat nyt Iijoen valu­ma-alueil­la käyn­nis­ty­neet hank­keet sijait­se­vat sul­faat­ti­mail­la. Näis­sä tapauk­sis­sa hank­keet vaa­ti­vat nor­maa­lia huo­lel­li­sem­paa suun­nit­te­lua sekä tuo­tan­to­me­ne­tel­miä, jois­sa voi­daan estää hapet­tu­mi­nen sekä hap­pa­man kuor­mi­tuk­sen syn­ty­mi­nen alu­een vesis­töön.

Kaik­ki­aan Tur­ve­ruu­kil­la on vireil­lä kym­me­nen uut­ta han­ket­ta, jois­ta puo­let sijait­se­vat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Muho­suon ja Raa­sak­ka­suon lisäk­si vireil­lä ole­vat hank­keet ovat Her­van­lat­van­suo Olha­van­joel­la, Lava­suo Yli­kii­min­gis­sä Kii­min­ki­joel­la sekä Hau­ta­suon lisä­alue Kali­me­no­jal­la.