Ensia­puop­pe­ja kesään, SPR:n Yli­kii­min­gin osas­to jär­jes­ti näy­tös­tyyp­pi­sen ulkoharjoituksen

SPR:n Ylikiimingin osaston järjestämän näytöstyyppisen ulkoharjoituksen lopuksi kerrattiin elvytystaitoja. SPR:n toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan.

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van edes­sä saa­tiin tär­keim­mät ensia­puo­pit kesän varal­le, kun Suo­men Punai­sen Ris­tin Yli­kii­min­gin osas­to ensia­pu­ryh­mä jär­jes­ti näy­tös­tyyp­pi­sen ulko­har­joi­tuk­sen ensia­pu­tai­dois­ta. Har­joi­tuk­sis­sa näh­tiin muun muas­sa haa­van sidon­taa, nyr­jäh­tä­neen jalan ja käär­meen­pu­re­man hoi­toa sekä monia mui­ta tär­kei­tä tai­to­ja. Lopuk­si saa­tiin tär­ke­ää oppia elvy­tyk­ses­tä. Punai­sen Ris­tin vii­kon kun­niak­si 9.5. jär­jes­te­tys­sä tapah­tu­mas­sa oli­vat muka­na myös Oulu-Koil­lis­maan pelas­tus­lai­tok­sen alu­eel­la toi­mi­van Ylikiimingin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus