Toi­mit­ta­jal­ta: Kii­tos on iso sana

Mei­tä kaik­kia on kii­tet­ty val­tio­val­lan­kin tahol­ta koro­na­ra­joi­tus­ten tun­nol­li­ses­ta nou­dat­ta­mi­ses­ta, sil­lä se on hil­lin­nyt viruk­sen ryöp­säh­tä­mis­tä val­loil­leen ja hal­lit­se­mat­to­mak­si. Ote­taan kii­tos hyvil­lä mie­lin vas­taan ja onni­tel­laan itseäm­me.

Olem­me aika kuu­liais­ta kan­saa, mut­ta kii­tos­ta on usein tur­han vai­kea ottaa vas­taan, saa­ti sanoa. Joh­tuu­ko­han tämä mei­dän suo­ma­lais­ten luon­teen­laa­dus­ta?

Tun­tuu, että vii­me viik­koi­na kii­tos­ta on osat­tu alkaa vil­jel­lä aiem­paa ahke­ram­min. Niin isot kuin pie­nem­mät­kin teot tai hyvä pal­ve­lu huo­ma­taan her­kem­min ja sii­tä kii­te­tään. Palau­te kan­nus­taa, oli­pa kyse mis­tä teke­mi­ses­tä tahan­sa. Kii­tos ei mak­sa mitään, mut­ta sanal­la ja yli­pää­tään palaut­teel­la on usko­mat­to­man suu­ri vai­ku­tus.

Tie­de­tään, että lap­se­na tai nuo­re­na saa­dut kan­nus­ta­vat sanat voi­vat kan­taa läpi elä­män. Myös arki­ses­sa työ­elä­män aher­ruk­ses­sa kii­tok­sel­la ja palaut­teel­la on suu­ri mer­ki­tys, vaik­ka se usein tah­too­kin unoh­tua.

Kalen­te­rin kään­tyes­sä pian kesä­kuul­le ete­nem­me suvan­to­vai­hees­sa koh­ti kesää. Vaik­ka rajoi­tuk­sia hie­man höl­len­ne­tään ja ote­taan askel koh­ti nor­maa­lim­paa, meis­tä jokai­ses­ta riip­puu jat­kos­sa­kin, miten tilan­ne kehit­tyy. Jak­sa­mis­ta, sopeu­tu­mis­ta ja sisua tar­vi­taan edel­leen, ja ties kuin­ka kau­an.

Kri­tii­kin ja valit­ta­mi­sen aihet­ta voi löy­tää aina kai­kes­ta. Ovat­ko rajoi­tus­toi­met tar­peek­si riit­tä­viä vai yli­mi­toi­tet­tu­ja, teh­dään­kö tuki­toi­mia oikeu­den­mu­kai­ses­ti ja onko tie­dot­ta­mi­nen ollut niin avoin­ta kuin pitäi­si.

Kuten kai­kes­sa, valit­ta­va on jokin tie. Eteen­päin kul­kies­sa on mie­tit­tä­vä mitä voi olla mut­kan taka­na ja miten näky­mät muut­tu­vat. Kivet ken­gäs­sä hier­tä­vät välil­lä. Aivan usko­mat­to­mal­ta tun­tuu miten monis­ta asiois­ta ja käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­tä on jo sel­vit­ty ja kek­sit­ty uusia luo­via rat­kai­su­ja. Toi­vot­ta­vas­ti muis­tam­me jat­kaa näi­tä hyviä käy­tän­tö­jä jos ja kun täs­tä täs­tä tilan­tees­ta pääs­tän jos­kus sel­vem­mil­le vesil­le.

auli.haapala(at)rantapohja.fi