Toi­mit­ta­jal­ta: Kevät­han­gil­le tal­vi­lo­mal­la

Kou­lu­lai­set ja muut onnek­kaat saa­vat tämän eri­koi­sen tal­ven vuok­si viet­tää tal­vi­lo­maa Ran­ta­poh­jan alu­eel­la poik­keuk­sel­li­sen mah­ta­vis­sa sää­olo­suh­teis­sa. Jäät kan­ta­vat, ladut ovat pää­osin hyväs­sä kun­nos­sa, luis­te­lusäät ovat otol­li­set, met­sä hou­kut­te­lee vähä­lu­mi­se­na liik­ku­maan ja aurin­ko möl­löt­tää tai­vaal­ta kuin maa­lis-huh­ti­kuun vaih­tees­sa nor­maa­lis­ti.

Tali­tint­tien lau­lu, aamun kireät pak­ka­set ja päi­väk­si kohoa­va läm­pö­ti­la saa­vat pimey­den ja satei­den väsyt­tä­män ihmis­mie­len vir­kis­ty­mään ja unel­moi­maan lähes­ty­väs­tä kesäs­tä. Aurin­gon kilo soi­sen met­sän han­gel­la on kui­ten­kin jotain, mitä ihan jokai­sen pitäi­si pääs­tä vie­lä täl­le tal­vel­le ihas­te­le­maan. Naut­tia hil­jai­suu­des­ta ja rau­has­ta, antaa arkis­ten mur­hei­den kai­ko­ta kau­as taak­se. Hel­lit­tää het­kek­si ja hypä­tä pois arjen vel­vol­li­suuk­sis­ta.

Tal­vi­lo­mas­ta saam­me kiit­tää kou­vo­la­lais­ta voi­mis­te­lun­opet­ta­ja San­te­ri Hir­vos­ta, joka jo vuon­na 1926 ehdot­ti, että kou­lu­lai­sil­le teki­si hyvää sisä­työs­ken­te­lyn ohel­la saa­da naut­tia rait­tiis­ta kevät­tal­ven ilmas­ta. Samal­la ker­tyi­si voi­mia lop­pu­vuo­den kou­lu­työ­hön. Lau­ri Pih­ka­la alkoi ajaa asi­aa eteen­päin 1930-luvun alus­sa ja ensim­mäis­tä hiih­to­lo­maa vie­tet­tiin Suo­mes­sa 1933. Hyvää tal­vis­ta viik­koa ihan jokai­sel­le!