Jää­lin kes­kuk­sen kaa­van toteut­ta­mi­nen alkaa syksyllä

Syksyllä aletaan rakentaa Jäälihallin ympäristöön sijoittuvan Jäälin kaavan toteutuksen ensimmäisen vaiheen katuja.

Jää­lin kes­kuk­sen rei­lu vuo­si sit­ten voi­maan tul­leen ase­ma­kaa­van ensim­mäi­sen vai­heen toteu­tus aloi­te­taan syk­syl­lä. Tuol­loin raken­ne­taan katu­ja Jää­lin­tien Jää­li­hal­lin puo­lei­sel­la alu­eel­la Ran­ta­tien, Jää­lin­tien ja Ran­ta­pis­ton rajoit­ta­mal­la alu­eel­la. Myös kaa­va-aluet­ta hal­ko­va uusi kevyen lii­ken­teen väy­lä rakennetaan.

Ran­ta­tien lin­jaus muut­tuu sen Jää­li­no­jan puo­lei­sel­la alu­eel­la, jos­sa tie oikais­taan kul­ke­maan osit­tain van­han urhei­lua­lu­een pääl­tä. Alu­eel­le raken­ne­taan uusi Soli­na­ku­ja, jon­ka kaut­ta kul­je­taan osaan van­han Ran­ta­tien alu­een kiin­teis­töis­tä. Ran­ta­tie ja Ran­ta­ku­ja saneerataan.

Ran­ta­pis­ton var­teen raken­ne­taan kevyen lii­ken­teen väy­lä. Samas­sa yhtey­des­sä Jää­lin­tien kevyen lii­ken­teen väy­liä Pit­kä­tien ja Kes­kus­pis­ton väli­sel­lä aluel­la paran­ne­taan. Kes­kus­pis­ton ris­teyk­sen hidas­te­töys­syt uusi­taan ja jouk­ko­lii­ken­teen pysä­kit siir­ty­vät tähän ris­teyk­seen. Alu­een katu­va­lais­tus­ta, säh­kö­kaa­pe­loin­tia sekä vesi­huol­to­lin­jo­ja uusi­taan samalla.

Oulun Veden Jor­ma Kai­pai­nen oli ker­to­mas­sa jää­li­läi­sil­le uuden kaa­va-alu­een raken­ta­mi­ses­ta vesi­huol­lon näkökulmasta.

Jää­li­hal­li sekä sen vie­rei­nen ten­nis­kent­tä sekä park­kia­lue on rajat­tu tämän kaa­van ulko­puo­lel­le, joten sen alu­eel­le ei nyt teh­dä toimenpiteitä.

Jää­lin kes­kuk­sen kaa­van Vai­he 2:n suun­nit­te­lu käyn­nis­tyy syk­syl­lä 2020. Tuol­loin suun­ni­tel­laan ostos­kes­kuk­sen ja van­han Jää­lin kou­lun ympä­ris­töä. Vai­he 3:n suun­nit­te­lu ajoit­tuu toden­nä­köi­ses­ti vuo­del­le 2022. Sil­loin suun­ni­tel­laan muun muas­sa Jää­lin­tien ja Kehä­tien ris­tey­sa­luet­ta kiertoliittymineen.