Toi­mit­ta­jal­ta: Kevät, suo­ri­tus­pai­nei­den aikaa

Kevät. Mikä iha­na vuo­den­ai­ka. Valo lisään­tyy, lumi­pei­te ohe­nee. Mikä ahdis­ta­va vuo­den­ai­ka. Los­kaa ja mär­kää.

Kou­lu­lai­sil­la luku­vuo­si lähe­nee lop­pu­aan, edes­sä on upea, läm­min kesä. Ennen sitä pitää vie­lä puser­taa pääs­tö­to­dis­tuk­sen nume­roi­ta kor­keam­mal­le ja var­mis­taa halua­man­sa jat­ko-opis­ke­lu­pai­kan saa­mi­nen.

Ennen sitä pitää lukea luke­mi­sen perään ensin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin ja sit­ten pää­sy­ko­kei­siin. Mie­luum­min molem­piin yhtä aikaa.

Kesä­töi­den löy­ty­mi­ses­tä ahdis­tu­mi­nen alkaa jo ennen vuo­den vaih­det­ta. Kesä­työn­te­ki­jöi­tä ale­taan vali­ta jo vuo­den ensim­mäi­si­nä päi­vi­nä. Maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä olet jo myö­häs­sä, hakua­jat ovat ummes­sa, pai­kat on täy­tet­ty. Vaik­ka haki­sit kym­me­niä paik­ko­ja, voit jää­dä ilman, jos ei ole suh­tei­ta tai aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta.

Lop­pu­ke­vään jän­ni­tät opis­ke­lu­va­lin­nan tulok­sia ja tie­toa kesä­työ­pai­kan saa­mi­ses­ta.

Lisäk­si nuo­rel­la voi olla edes­sä muut­to opis­ke­lu­pai­kan peräs­sä toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le, ensim­mäis­tä ker­taa pois kotoa.

On tut­kit­tu jut­tu, että opis­ke­li­joi­den sai­raus­lo­mat lisään­ty­vät suo­ris­tus­pai­nei­den vuok­si keväi­sin. Samoin on tut­kit­tu, että kevään suo­ri­tus­pai­neet vai­kut­ta­vat myös nuor­ten van­hem­piin, joil­ta pitää löy­tää voi­mia tukea nuo­ri­aan näi­den elä­mää suu­rem­pien muu­tos­ten kou­ris­sa.

Ysi­luok­ka­lai­sen ja abin äiti­nä toi­voi­sin, että ihan jokai­nen nuo­ri, joka on moti­voi­tu­nut opis­ke­luun ja kesä­töi­hin, löy­täi­si itsel­leen pai­kan, jos­sa voi­si nuo­ruu­den innol­la jat­kaa opis­ke­lu­jaan sekä kehit­tää osaa­mis­taan tule­vai­suu­den varal­le.