Toi­mit­ta­jal­ta: Kevät, jär­jen viet

Odottavan aika on pitkä, mutta kyllä se kesä sieltä tulee...

Läm­pö­mit­ta­ri näyt­tää vih­doin keväi­siä luke­mia, mut­ta lun­ta vie­lä pii­saa. Vähän hir­vit­tää, mihin jou­du­taan sula­mis­ve­sien kans­sa ja tulee­ko kovat tul­vat.  Ties­tö on myös lujil­la, kuop­paa on kuo­pan perään. Tei­den kun­nos­sa­pi­tä­jil­lä riit­tää var­mas­ti työ­sar­kaa, heti­mi­ten kun tal­ven ran­kas­ta aurausu­ra­kas­ta on selvitty.

Muut­to­lin­nut eivät ole vie­lä saa­pu­neet, mut­ta tut­tu ja var­ma kevään merk­ki on taka­met­säs­tä kuu­lu­va ukko­fa­saa­nin rää­käi­sy. Mor­sio­ta ei vie­lä näy, mut­ta mikä­li van­hat mer­kit pitä­vät kutin­sa, tan­hu­vil­la tepas­te­lee pian mää­rä­tie­toi­nen paris­kun­ta kevät­tä rin­nas­sa. Sil­loin tätä pari­val­jak­koa ei pelo­ta mikään.

Fasaa­niu­ros voi huhuil­la luok­seen myös koko­nai­sen haa­re­min ja se on val­mis puo­lus­ta­maan rent­te­väs­ti koko akka­kaar­tia. Täl­lais­ta­kin sii­vek­käi­den poly­amo­ri­aa on pai­koin havait­tu — fasaa­ne­ja on pal­jon, vähän rie­sak­si­kin asti.

Jos lisään­ty­nyt valo ja läm­pö saa­vat luon­non herää­mään, näin tapah­tuu myös ihmi­sil­le. Tulee lisää intoa läh­teä liik­ku­maan. Juok­su näyt­tää ole­van kova sana edel­leen. Kau­pas­sa miet­ties­sä­ni ostaa­ko uudet kumi­saap­paat vai lenk­ka­rit, tör­mä­sin enim­mäk­seen juok­su­ken­kiin. Voi­ko täl­lai­sia ken­kiä käyt­tää, jos ei juok­se, mie­tin pää­tä­ni pyö­ri­tel­len. Onko taval­li­sia lenk­ki­ken­kiä enää olemassa?

Myös pyö­räi­ly­ke­lit para­ne­vat ja aivan tuo­rei­ta mark­ki­noi­ta on avau­tu­nut. Uusim­pia tulok­kai­ta ovat pul­lea­ren­kai­set fat­bi­ket ja pal­jon­pu­hu­tut säh­kö­pyö­rät. Arvel­laan, että  säh­kö­avus­tei­nen pol­ku­pyö­rä lisää pyö­räi­ly­har­ras­tus­ta ja innos­tai­si myös tait­ta­maan pitem­piä mat­ko­ja auton sijas­ta. Pelas­tuu­ko maa­il­ma samal­la, sii­tä voi­daan olla mon­ta mieltä.

Ovat­pa varus­teet ja väli­neet mit­kä tahan­sa, ulko­na voi liik­kua ja tark­kail­la kevään merk­ke­jä — se on aivan ilmais­ta huvia. Nau­ti­taan keväästä!

Auli Haa­pa­la, auli.haapala(at)rantapohja.fi