Toi­mit­ta­jal­ta: Ima­go ei ole kyl­tis­tä kiin­ni

Kun­nat kil­pai­le­vat asuk­kais­ta ja yri­tyk­sis­tä. Nii­tä tar­vi­taan, jot­ta saa­daan veroeu­ro­ja ja voi­daan jär­jes­tää pal­ve­lu­ja. Iis­sä asia tuli esil­le vii­mek­si viik­ko sit­ten kun­nan­val­tuus­ton kyse­ly­tun­nil­la. Iin kun­ta on hyväs­sä mai­nees­sa, mut­ta ei niin hyväs­sä, että väki­lu­kua oltai­siin saa­tu toi­vot­tuun nousuun. Ei, vaik­ka niin moni oulu­lai­nen uhka­si kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen muut­taa Iihin.

Kyse­ly­tun­nil­la väläy­tet­tiin mah­dol­li­suut­ta las­kea vero­pro­sent­tia puo­lel­la pro­sent­tiyk­si­köl­lä. Kun­nan­joh­ta­ja tote­si­kin, että puo­len pro­sen­tin pudo­tuk­sel­la saa­ta­va 350 000 euron vero­tu­lo­jen mene­tys oli­si pie­ni mark­ki­noin­ti­ra­ha, jos sil­lä saa­tai­siin hou­ku­tel­tua lisää väkeä kun­taan.
Vero­pro­sen­tin las­kus­ta ei var­si­nai­ses­sa val­tuus­ton kokouk­ses­sa edes kes­kus­tel­tu, sil­lä kuka­pa oli­si taan­nut, että juu­ri tuo asia oli­si ollut oleel­li­nen lisää­mään Iin kun­nan veto­voi­maa.

Kan­nat­tai­si­ko ottaa mal­lia Oulun ete­läi­ses­tä naa­pu­ris­ta Kem­pe­lees­tä? Siel­lä kun­ta sai val­ta­vat sym­pa­tiat Kem­pe­le­ha­lii-kyl­til­lään. Kir­joi­tus­vir­he on poi­ki­mas­sa halaa­mis­ki­so­ja ja muu­ta halaa­mi­sai­heis­ta toi­min­taa.

Ii on Suo­men lyhin kun­nan nimi ja kun­ta­kylt­ti niin lyhyt, että sii­hen on vai­ke­aa saa­da kir­joi­tus­vir­het­tä mah­tu­maan. Onhan se tosin lii­kun­ta­hal­li jo raken­teil­la, lie­nee­kö sen nimek­si tulos­sa Iiha­lii.

Kun­nis­sa teh­dään tosis­saan töi­tä kun­nan ima­gon ja hou­kut­te­le­vuu­den eteen. Ima­go ole yhdes­tä kyl­tis­tä kiin­ni. Posi­tii­vi­nen uuti­soin­ti on muka­vaa plus­saa, mut­ta ei se mah­da saa­da ketään muut­ta­maan kun­taan.