40 vuot­ta täyt­tä­väl­le Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jil­le uusi puheen­joh­ta­ja

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:lle valit­tiin tiis­tai-ilta­na uusi puheen­joh­ta­ja yhdis­tyk­sen sään­tö­mää­räi­ses­sä syys­ko­kouk­ses­sa, kun Tii­na Sota­nie­mi halusi luo­pua teh­tä­väs­tä kol­men vuo­den ura­koin­nin jäl­keen. Teh­tä­vään valit­tiin yksi­mie­li­ses­ti Jon­na Man­ni­nen, joka on toi­mi­nut kulu­val­la kau­del­la yhdis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja­na. Jon­na Man­ni­nen on hau­ki­pu­taa­lai­nen kiin­teis­tö­kau­pan ammat­ti­lai­nen ja alan yrit­tä­jä.

Tii­na Sota­nie­mi kiit­ti yhdis­tyk­sen väkeä saa­mas­taan tues­ta puheen­joh­ta­jan teh­tä­vän hoi­dos­sa ja ker­toi oppi­neen­sa pal­jon vuo­sien var­rel­la. Jon­na Man­ni­nen puo­les­taan kiit­ti saa­mas­taan luot­ta­muk­ses­ta ja ker­toi ole­van­sa val­mis oppi­maan ja otta­maan sel­vää asiois­ta.

Mui­ta Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen jäse­niä ovat uudel­la kau­del­la Lee­na Nie­me­lä, Päi­vi Pik­ku­hoo­ka­na, Annuk­ka Jas­ka­ri, Esa Kai­pai­nen, Tii­na Sota­nie­mi, Pasi Krop­su, Johan­na Rah­ka­la, Hei­di Mäke­läi­nen, Sep­po Pek­ka­la sekä Jyr­ki Drus­hi­nin, joka valit­tiin myös vara­pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vään.

Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen ylei­söl­le näky­vim­pä­nä toi­min­ta­na säi­ly­vät kevät­ta­pah­tu­ma Hau­ki­pu­taan toril­la, jou­lu­na­vaus sekä Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­sen ja Vuo­den yrit­tä­jän nimeä­mi­nen. Lisäk­si jat­ke­taan yrit­tä­jä­leh­tien jul­kai­sua Ran­ta­poh­jan kans­sa.

Alu­een yri­tys­ten edun­val­von­nan tavoit­tee­na on paran­taa hau­ki­pu­taa­lais­ten yri­tys­ten toi­min­ta- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä luo­da myön­teis­tä asen­net­ta yrit­tä­jyyt­tä koh­taan. Yhdis­tys antaa tie­toa jäse­nis­töl­le tar­jot­ta­vis­ta pal­ve­luis­ta sekä pyr­kii kehit­tä­mään jäsen­ten halua­mia pal­ve­lu­ja sekä tapah­tu­mia. Yhdis­tyk­sel­lä on 215 jäsen­tä ja 3 senio­ri­jä­sen­tä. Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät on Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien nel­jän­nek­si suu­rin jäse­nyh­dis­tys.
Tule­van vuo­den toi­min­nas­sa näkyy myös se, että Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry täyt­tää 40 vuot­ta. Yhdis­tyk­sen perus­ta­va kokous pidet­tiin 30.8.1979. Yhdis­tyk­sen ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja oli Sep­po Suka­nen. Yhdis­tys perus­taa toi­mi­kun­nan val­mis­te­le­maan juh­la­vuo­teen liit­ty­viä tapah­tu­mia.

Monil­la hau­ki­pu­taa­lai­sil­la yrit­tä­jil­lä ja yri­tyk­sil­lä alkaa olla taka­naan juh­lin­nan ver­ran vuo­sia. Yhdis­tyk­sen sih­tee­ri Lee­na Nie­me­lä kehot­ti­kin jäse­nis­töä ole­maan yhtey­des­sä hal­li­tuk­sen jäse­niin, mikä­li onni­tel­ta­va yri­tys tai yrit­tä­jä on tie­dos­sa.

Tiis­tain kokouk­ses­sa Kah­vi­la-Ravin­to­la Nyy­man­nis­sa pal­kit­tiin myös Vuo­den yrit­tä­jä. Se on Jyr­ki Drus­hi­nin ja ja Vesa Mäki­sen vetä­mä Putaan Radio Väis­ki Oy.