Toi­mit­ta­jal­ta: Hyvin­voin­nin edis­tä­mis­tä vai keho­vi­han lietsontaa?

Ei ole enää yllä­tys, että tam­mi­kuus­sa sosi­aa­li­sen median kana­vil­la tilaa otta­vat eri­lai­set laih­du­tus- hyvin­voin­ti- ja ter­veys­si­säl­löt. Blok­kaus­nap­pi on aina­kin itsel­lä­ni aktii­vi­ses­sa käy­tös­sä alku­vuo­den ajan. En koe tar­vit­se­va­ni jat­ku­vaa muis­tu­tus­ta sii­tä, että keho­ni on joil­la­kin yhteis­kun­nan epä­rea­lis­ti­sil­la stan­dar­deil­la mitat­tu­na epä­täy­del­li­nen ja remon­tin tar­pees­sa. Rehel­li­ses­ti sanot­tu­na se ei edes kiin­nos­ta – keho­ni riit­tää minul­le ja osaan pitää sii­tä huol­ta ilman eri­las­ten bis­nes­ten ja vai­kut­ta­jien ohjaustakin.

Tähän pis­tee­seen pää­se­mi­nen otti aikan­sa. Kym­me­nen vuot­ta sit­ten olin vie­lä täy­sin laih­du­tus- ja hyvin­voin­tit­ren­dien vie­tä­vis­sä. Rääk­kä­sin itseä­ni, jot­ta riit­täi­sin. Kenel­le en sit­ten ollut riit­tä­vä – sii­tä en ole edel­leen­kään täy­sin varma.

Nuo­ret ovat eri­tyi­sen alt­tii­ta hyvin­voin­ti­si­säl­löik­si naa­mioi­tu­neel­le keho­vi­han liet­son­nal­le. Nuo­ret kulut­ta­vat sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­jä eni­ten ja siten myös altis­tu­vat hai­tal­li­sil­le sisäl­löil­le eni­ten. Sik­si nuo­ret ovat myös alt­tiim­pia omak­su­maan hyvin­voin­ti­bis­nek­sen vies­tin sii­tä, että osta­mal­la eri­lai­sia lisä­ra­vin­tei­ta, val­men­nuk­sia ja vem­pe­lei­tä kaik­ki kehon niin sano­tut viat oli­si­vat maa­gi­ses­ti korjattavissa.

Täy­sin keho­vi­has­ta vapaa­ta ympä­ris­töä on tus­kin kos­kaan mah­dol­lis­ta saa­vut­taa, mut­ta oman sosi­aa­li­sen median sii­voa­mi­nen aut­taa jo hie­man. Jos sisäl­lös­tä tulee riit­tä­mä­tön olo, ei sinun tar­vit­se sitä nähdä.

Täl­lä kons­til­la hyvin­voin­tia saa elä­mään­sä lisää ihan ilmaiseksi.

Ter­hi Ojala

terhi.ojala(at)rantapohja.fi