Toi­mit­ta­jal­ta: Haas­teel­li­nen teh­tä­vä

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen uusi puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä ei ryh­dy help­poon teh­tä­vään. Kun­tien ja kau­pun­kien pää­teh­tä­vä on vai­kut­ta­nut jo pit­kään ole­van eri­lais­ten sääs­tö­toi­mien etsi­mi­nen ja sel­lai­nen näyt­tää jäl­leen ole­van edes­sä Oulul­la­kin. Sii­tä on kau­pun­gil­le han­kit­tu kon­sul­tin las­kel­mat. Toi­saal­ta Oulun oli­si kyet­tä­vä vas­taa­maan elin­voi­ma­haas­tee­seen, työ­paik­ko­jen saa­mi­seen kau­pun­kiin ja nuor­ten asuk­kai­den pitä­mi­seen alu­eel­la.

Oulun ja lähi­kun­tien kun­ta­lii­tok­ses­ta ei tul­lut­kaan yhtä auvoa, ja monin pai­koin pie­nem­mis­sä enti­sis­sä kun­nis­sa on koet­tu, että kun­ta­lii­tok­sen sääs­töt on toteu­tet­tu nii­den asuk­kai­den pal­ve­lu­ta­soa hei­ken­tä­mäl­lä ja pyr­ki­mäl­lä kes­kit­tä­mään lii­kaa kau­pun­gin toi­min­to­ja ja pal­ve­lu­ja. Kan­ta­kau­pun­gin puo­lel­la on voi­tu kokea, että uusis­ta alueis­ta tuli taak­ka.

Kun­ta­työ­pai­kat ovat Oulus­sa nyky­ään eri­tyi­ses­ti kan­ta­kau­pun­gin puo­lel­la, ja aluei­den elin­voi­ma on vähen­ty­nyt. Esi­mer­kik­si ensim­mäi­se­nä Ouluun liit­ty­nees­tä Yli­kii­min­gis­tä on tul­lut pal­jol­ti nuk­ku­ma­lä­hiö. Moni haja­nai­sem­pien aluei­den asu­kas on ihme­tel­lyt sitä, kuin­ka Oulul­la on sääs­tö­ki­pui­lu­jen­sa kes­kel­lä varaa esi­mer­kik­si kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen.

Ran­ta­poh­jan tänäi­ses­sä haas­tat­te­lus­sa Mir­ja Veh­ka­pe­rä tote­aa, että kau­pun­gin on “vaa­lit­ta­va ja kehi­tet­tä­vä eri­lai­sia kyliä, ydin­kes­kus­taa sekä asui­na­luei­ta. On nos­tet­ta­va esiin moni­puo­li­set vah­vuu­det ja huo­mioi­ta­va eri­lai­set tar­peet esi­mer­kik­si kaa­voi­tuk­ses­sa ja pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­sä”.

Tavoi­te on kun­nian­hi­moi­nen, ja Veh­ka­pe­rän pai­nei­ta kas­vat­taa var­mas­ti sekin, että hän on itse kotoi­sin lii­tos­kun­nas­ta, Hau­ki­pu­taal­ta. Odo­tuk­set voi­vat olla alueil­la kovat.

Uuden kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jan teh­tä­vää ei tule hel­pot­ta­maan sekään, että kun­ta­vaa­lit ovat itse asias­sa var­sin lähel­lä. Vaa­li­kamp­pai­lu on vuo­den kulut­tua täy­des­sä käyn­nis­sä, joten aktii­vi­sin­ta pää­tös­ten teon aikaa on uudis­tu­neel­la Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la ehkä vain 8–10 kuu­kaut­ta.