Toi­mit­ta­jal­ta: Autoi­lu loi­vas­sa käänteessä

Polt­toai­neen hin­ta on kah­vi­pöy­tien ikui­suus­pu­hee­nai­he. Kulut­ta­jan mie­les­tä posi­tii­vis­ta oli­si, että ben­sii­nin tai die­se­lin hin­ta pysyi­si hal­pa­na, ja niin­pä polt­toai­neen kal­lis­tu­mi­ses­ta uuti­soi­daan usein kipu­ra­jo­jen, koro­tus­ten ja kau­his­te­lun mer­keis­sä. Haluam­me ajaa hal­val­la enem­män, vaik­ka tie­däm­me hyvin hal­van ben­san tule­van ympä­ris­töl­le kalliiksi.

Jou­dun kul­ke­maan työn puo­les­ta autol­la joi­tain sato­ja kilo­met­re­jä vii­kos­sa, ison osan näis­tä ainoa­na mat­kus­ta­ja­na. Uuti­sai­heet kul­ke­vat usein toi­siin suun­tiin ja eri aikaan kuin pai­kal­lis­lii­ken­ne, joten oman auton käyt­tä­mi­nen on mones­ti ainoa vaih­toeh­to. Oma­tun­to kol­kut­taa avain­ta kääntäessä.

Jos voi­sin, hyp­päi­sin heti pois fos­sii­lis­ten polt­toai­nei­den junas­ta ja vaih­tai­sin ben­sa-auto­ni hybri­diin tai säh­köön. Hybri­di­au­to­jen hin­nat ovat perin­tei­ses­ti olleet kes­ki­ver­toa kal­liim­pia ja nor­mi­ku­lut­ta­jan kuk­ka­rol­le vähem­män hou­kut­te­le­va vaih­toeh­to. Täl­lä het­kel­lä hal­vim­pien­kin käy­tet­ty­jen hybri­dien hin­nat liik­ku­vat vie­lä 4000–5000 euron tun­tu­mas­sa, mut­ta suun­ta on var­mas­ti edul­li­sem­paan päin.

Täy­sin säh­köl­lä aja­mi­ses­ta haa­vei­le­vien kan­nal­ta han­ka­lak­si tilan­teen tekee jul­kis­ten lataus­pis­tei­den mää­rä ja sijain­ti. Lataus­pis­tei­den kar­tal­la suu­rin osa Suo­mea on vie­lä säh­kö­au­to­jen kan­ta­man ulko­puo­lel­la. Alku­vii­kos­ta K‑ryhmä tie­dot­ti raken­ta­van­sa tämän ja ensi vuo­den aika­na Suo­meen koko maan kat­ta­van lataus­pis­te­ver­kos­ton. Toi­vot­ta­vas­ti sana pitää ja pika­la­taus­pis­teet kat­ta­vat todel­la koko maan alaa, eivät­kä vain kasvukeskuksia.

Kyy­ni­sem­pi voi­si tode­ta yhden auton ole­van kis­san pis­sa val­ta­me­res­sä, mut­ta tilas­to­ja kat­sot­taes­sa suo­ma­lai­ses­sa auto­kan­nas­sa on näh­tä­vis­sä kään­nös vih­reäm­pään suun­taan. Vii­me vuo­den aika­na hybri­di­au­to­jen mää­rä Suo­mes­sa kas­voi 34 248 kap­pa­lee­seen (muu­tos­ta 57% vuo­teen 2016), ja pel­käs­tään vuo­den­vaih­teen ja maa­lis­kuun 2018 lopun välil­lä ladat­ta­vien hybri­di­au­to­jen mää­rä kas­voi lähes 1700 kap­pa­leel­la. Jon­ne­kin täs­sä ollaan menossa.

Muu­tos ei tapah­du yhdes­sä yös­sä, enkä minä­kään ole vaih­ta­mas­sa autoa­ni huo­men­na. Mei­dän ei kui­ten­kaan tar­vit­se kat­soa Nor­jaa kau­em­mas näh­däk­sem­me, että säh­kö­au­toi­lun tuke­mi­nen voi joh­taa ajan mit­taan puh­taam­paan lii­ken­tee­seen. Öljy­val­tiol­la onkin varaa ajaa edel­lä, kun muu­al­la tan­ka­taan bensiiniä.

mirko.siikaluoma(at)rantapohja.fi