Toi­mit­ta­jal­ta: Apu­vä­li­neet ajois­sa haltuun

Äiti­ni neu­voi tois­ta­kym­men­tä vuot­ta sit­ten lou­kat­tu­aan jal­kan­sa, että ope­tel­kaa käve­le­mään kai­na­lo­sau­voil­la ennen kuin nii­tä tar­vit­set­te. Hän tote­si, että jal­ka­vai­vai­se­na nii­den käy­tön opet­te­le­mi­nen on pal­jon vaikeampaa.

Tuon jäl­keen on tul­lut huo­mat­tua, että apu­vä­li­neet kan­nat­tai­si pait­si tes­ta­ta, myös hank­kia ennen nii­den tarvetta.

Pari vuot­ta sit­ten kuol­lut isä­ni tar­vit­si kun­ton­sa hei­ken­nyt­tyä nousu­tu­kea pääs­täk­seen sän­gys­tä ylös. Meil­le neu­vot­tiin, että sel­lai­sen voi hakea apu­vä­li­ne­lai­naa­mos­ta. No eivät­hän ne sitä siel­tä mukaan anta­neet. On kuu­lem­ma niin vai­kea asen­taa, että se käy­dään koto­na pai­kan­pääl­lä lait­ta­mas­sa – sit­ten kun asen­ta­jil­la on käyn­tiä samal­la suun­nal­la. Noin kuu­kau­den kulut­tua tuo käyn­ti tuli heil­le ajan­koh­tai­sek­si. Me olim­me tie­ten­kin hom­man­neet tuen muu­ta kaut­ta, eikä sitä enää muu­ten­kaan juu­ri tar­vit­tu, sil­lä isä oli jo osit­tain laitoshoidossa.

Miten­hän oli­si toi­mit­tu jos nousu­tuen tar­vit­se­val­la ei oli­si ollut lähei­siä? Oli­si­ko hän­tä makuu­tet­tu sän­gys­sä päi­vät pit­kät? Ken­ties hänet oli­si käy­ty aamul­la nos­ta­mas­sa sän­gys­tä ylös?

Nyt on tul­lut äidil­le rol­laat­to­rin ja kyn­nys­luis­kien aika. Tuli mie­leen, että oli­si pitä­nyt asen­taa luis­kat ennen nii­den tar­vet­ta, niin oli­si ollut yksi huo­li vähem­pä­nä. Ja on täs­sä jo huo­mat­tu sekin, että asioi­den säh­köis­tä hoi­ta­mis­ta var­ten kan­nat­tai­si van­hem­man­kin pol­ven hank­kia ajois­sa  pank­ki­tun­nuk­set. On syy­tä myös ope­tel­la etsi­mään puhe­li­men nume­ro­näp­päi­met puhe­lun aika­na voi­dak­seen vali­ta tar­vit­se­man­sa puhe­lin­pal­ve­lun. Ja vaik­ka digi­taa­li­set pal­ve­lut oli­si­vat hal­lus­sa, oli­si syy­tä käyt­tää varal­ta ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lui­ta jo ennen var­si­nais­ta sai­ras­tu­mis­ta. Näin on sit­ten sai­ras­tues­sa ole­mas­sa jo hyvä lää­kä­ri­suh­de ja tie­to sii­tä, mis­tä löy­tyy min­kä­kin­lais­ta palvelua.