Ali­käy­tä­vän maa­lauk­set ilahduttavat

Hau­ki­pu­taan­tien alit­ta­va kevyen lii­ken­teen ali­kul­ku­tun­ne­li lii­ken­neym­py­rän koh­dal­la ei ole enää synk­kä ja sot­kui­nen. Hau­ki­pu­taan lukion ympä­ris­tö­tai­de­kurs­sin oppi­laat kuva­tai­deo­pet­ta­ja Kai­sa Anna­lan joh­dol­la maa­la­si­vat ali­ku­lun sei­nä­mät iloi­sil­la ja värik­käil­lä kuvil­la. Kysees­sä oli Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen aloit­tees­ta liik­keel­le läh­te­nyt lukion kans­sa toteu­tet­tu yhteishanke.

Maa­laus­pro­jek­ti herät­ti pal­jon huo­mio­ta vii­kon­lop­pu­na. Monet ohi­kul­ki­jat pysäh­tyi­vät ihas­te­le­maan aikaan­saan­nok­sia ja puhut­ta­maan tekijöitä.

– Tulee todel­la hie­no, täs­tä on nyt ilo kul­kea, heh­kut­ti pyö­räl­lä liik­keel­lä ollut Anna-Lii­sa Väisänen.

– Menin täs­tä ensim­mäi­sen ker­ran jo aamul­la ja kehun nyt jo tois­ta ker­taa, sanoi Väisänen.

Kai­sa Anna­la ker­toi, että maa­laus­ten aihei­ta suun­ni­tel­tiin ennak­koon ympä­ris­tö­tai­de­kurs­sil­la. Toteut­ta­maan läh­det­tiin Iina Nii­ra­sen ja Val­pu­ri Myl­ly­sen ehdo­tus­ta kau­pun­ki- ja vii­dak­ko­tee­mois­ta. Kylän­puo­lei­seen sei­nä­mään maa­lat­tiin kau­pun­ki­nä­ky­mä ja joen puo­lel­le viidakko.

– Yhte­nä läh­tö­koh­ta­na oli, että saa­daan pal­jon värik­käi­tä kuvia, ker­toi Iina Niiranen.

– Tätä on ollut todel­la haus­kaa teh­dä myös käy­tän­nös­sä, ensim­mäis­tä ker­taa pää­sen kokei­le­maan. Ei miten­kään kevyt­tä hom­maa, sil­lä ran­tee­seen ja sor­meen ottaa, kuvai­li spray­maa­lia suih­kut­ta­nut Iina Niiranen.

Ympä­ris­tö­tai­de­kurs­sin oppi­laat oli jaet­tu kah­teen ryh­mään, yksi ryh­mis­tä toteut­ti kau­pun­ki­nä­ky­män lau­an­tai­na ja toi­nen vii­dak­ko­ku­vat sun­nun­tai­na. Maa­lat­ta­va puo­li alku­kul­ku­käy­tä­väs­tä rajat­tiin huo­mio­ai­doil­la. Lii­ken­net­tä oli ohjaa­mas­sa asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Lil­ja­mo, joka jän­kin myhäi­li tyy­ty­väi­se­nä lopputuloksesta.

– Maa­laa­mi­seen tar­vit­tiin luvat sekä kau­pun­gil­ta että Ely-kes­kuk­sel­ta. Lisäk­si piti olla tie­tur­va­kor­tin omaa­va hen­ki­lö, hän on kau­pun­gin ulkoa­lueis­ta vas­taa­va Tuo­mas Ora­va. Han­ke rahoi­te­taan pää­osin yhtei­sö­toi­min­nal­ta hae­tul­la avus­tuk­sel­la, ker­toi Han­nu Liljamo.

Seis sot­ke­mi­sel­le

– Tavoit­tee­na täl­lä hank­keel­la on viih­tyi­syy­den lisää­mi­nen, mut­ta samal­la halu­taan myös muis­tut­taa sii­tä, että sot­ke­mi­ses­sa ei ole mitään jär­keä, sanoi Liljamo.

Monet pai­kal­le pysäh­ty­neet ohi­kul­ki­jat toi­voi­vat, että ali­kul­ku pysyi­si nyt kau­nii­na sil­mä­ni­lo­na kai­kil­le, eikä sei­niä töhrittäisi.

Muka­na Hau­ki­pu­taan maa­lausu­ra­kas­sa oli myös Las­se Rim­pi­lä Oulun katu­tai­deyh­dis­tyk­ses­tä. Vas­taa­vas­sa hän oli muka­na vii­mek­si Iissä.

Rim­pi­län mukaan Hau­ki­pu­taan ali­kul­kuun saa­tiin lisää valoi­suut­ta maa­laa­mal­la sei­nä­mät aluk­si vaa­leal­la sok­ke­li­maa­lil­la. Kun poh­ja on hyvä, kuvat­kin pysy­vät sii­nä parem­min. Kuvia teh­tiin tai­de­käyt­töön tar­koi­te­tuil­la spray­maa­leil­la, jot­ka ovat taval­li­sia pysyvämpiä.

Rim­pi­lä arvioi maa­laus­ten pysy­vän hyvi­nä aina­kin kym­me­nen vuot­ta, tosin haa­lis­tu­vat­han ne hie­man ajan saatossa.

Hau­ki­pu­taan lukio oli muka­na tämän­kal­tai­ses­sa maa­lausu­ra­kas­sa nyt tois­ta ker­taa, sil­lä pari vuot­ta sit­ten teh­tiin vas­taa­va Ase­ma­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen kans­sa, ker­toi Kai­sa Annala.

Ennen…

Jäl­keen…