Toi­mit­ta­jal­ta: Alue­po­li­tiik­kaa, kii­tos

Yle uuti­soi alku­vii­kos­ta näyt­tä­väs­ti, että suu­ri osa kan­san­edus­ta­jis­ta pitää koko Suo­men pitä­mis­tä asut­tu­na mah­dol­li­se­na aja­tuk­se­na. Moni meis­tä haja-alueil­la asu­vis­ta ja toi­mi­vis­ta kuu­li toi­veik­kaas­ti, että “suu­rin osa”.

Kun Ylen sen omaan kan­san­edus­ta­jil­le teke­mään kyse­lyyn perus­tu­vaa uutis­ta tut­kii tar­kem­min, huo­maa että uuti­sen poh­jal­la ole­vaan kyse­lyyn oli vas­tan­nut vain 116 kan­san­edus­ta­jaa, jois­ta 84 oli vas­tan­nut myön­tei­ses­ti “ajat­te­lu­mah­dol­li­suu­teen”. Tie­dos­sa on kui­ten­kin sekin, että pää­osa suo­ma­lai­sis­ta kat­soo, että val­tion pitää tur­va­ta pal­ve­lut koko Suo­men asut­tu­na pitä­mi­sek­si.

Moni Ran­ta­poh­jan­kin luki­jois­ta muis­taa 1960- ja 1970-luvun maal­ta­muut­to­aal­lot, jol­loin läh­det­tiin kau­pun­kiin, ete­lään ja suu­res­sa mää­rin myös Ruot­siin. Moni pää­si ensim­mäis­tä ker­taa asun­toon, jos­sa on sisä­ves­sa, jää­kaap­pi ja säh­kö­hel­la. Ruot­sis­ta tul­tiin näyt­tä­mään uut­ta Vol­voa. Hei­tä ei voi lain­kaan syyt­tää parem­man elä­män tavoit­te­lus­ta.

Täl­lä het­kel­lä meneil­lään ole­va muut­to­lii­ke on jopa suu­rem­paa kuin taka­vuo­si­kym­me­ni­nä ja sitä tapah­tuu tilan­tees­sa, jos­sa maan syn­ty­vyys on läh­te­nyt rank­kaan ala­mä­keen. Näyt­tää sil­tä, että väki pak­kau­tuu yhä enem­män ete­lään teh­ty­ään pie­nen pysäh­dyk­sen maa­kun­ta­kau­pun­gis­sa kuten Oulus­sa.

Val­tion ja kun­tien päät­tä­jien on tur­ha näy­tel­lä via­ton­ta tähän kehi­tyk­seen ja seli­tel­lä asi­aa kan­sain­vä­li­se­nä kehi­tyk­se­nä. Val­tion pal­ve­lut ja työ­pai­kat on vie­ty ajat sit­ten alueil­ta kes­kus­kau­pun­gin kes­kus­vi­ras­toon tai jopa kau­em­mas – verk­koon. Kun­ta­lii­tos­ten myö­tä työ­paik­ko­ja ja elin­mah­dol­li­suuk­sia on alueil­la enti­ses­tään vähen­net­ty ja pal­ve­lu­ja hei­ken­net­ty.

Jos tavoit­tee­na on asut­taa vähe­ne­vät suo­ma­lai­set ker­ros­ta­loi­hin ete­lään rato­jen var­siin, se oli­si rei­lus­ti myön­net­tä­vä. Tai sit­ten oli­si tosis­saan valit­ta­va toi­nen suun­ta ja toi­mit­ta­va niin, että elin­mah­dol­li­suu­det para­ne­vat myös haja­nai­sem­mil­la alueil­la.

Kukaan tus­kin kuvit­te­lee, että Suo­men kor­pi­mai­ta oli­si syy­tä alkaa asut­taa, mut­ta nykyi­sen kehi­tyk­sen vas­ta­vir­taan oli­si mah­dol­lis­ta käy­dä otta­mal­la roh­keas­ti käyt­töön van­ha kun­non ter­mi ja käy­tän­tö eli alue­po­li­tiik­ka.