Mis­sä on pisin sil­ta?

Ran­ta­poh­jas­ta 15.11.1979:

Joen­suun auto­liik­kee­seen tuli­vat ensim­mäi­set Volkswa­gen-autot myyn­tiin. Kak­si poh­joi­sen poi­kaa päät­ti käy­dä osta­mas­sa siel­tä itsel­leen ensim­mäi­sen auton. Kun oli teh­ty kau­pat ja kave­ri oli mak­sa­mas­sa, niin toi­nen vil­kai­si auton perään, että kuin­ka pal­jon siel­lä on tava­ra­ti­laa. Äkkiä hän tup­pas pel­tin kiin­ni, ettei vain kukaan näki­si.. Ouluun tul­taes­sa pojat ajoi­vat kola­rin ja etu­pel­ti sii­nä rytä­käs­sä len­si pois pai­koil­taan. Kus­ki tuu­ma­si: ”Oli­pas huo­no tuu­ri, kun moot­to­ri­kin puto­si.” Sil­loin kave­ri sanoi loh­dut­taen: ”Ei hätää, tuol­la peräs­sä on vara­moot­to­ri, vaih­de­taan se eteen kun kotia pääs­tään.” E.P. Oulu

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Skan­di­na­vian, Fen­nos­kan­dian vai Poh­jois-Euroo­pan pisin?

Jak­ku­ky­lään raken­net­ta­va riip­pusil­ta kai­paa luo­tet­ta­van ver­tai­lu­koh­teen. Alun­pe­rin sil­las­ta suun­ni­tel­tiin Skan­di­na­vian pisin­tä kevyen lii­ken­teen riip­pusil­taa. Tänä syk­sy­nä huo­mat­tiin, ettei Jak­ku­ky­lä kuu­lu­kaan kaik­kien mää­ri­tel­mien mukaan Skan­di­na­vi­aan. Nyt puhu­taan­kin Fen­nos­kan­dian pisim­mäs­tä kevyen lii­ken­teen riip­pusil­las­ta. Mut­ta onko jän­ne­vä­lil­tään 180-met­ri­nen, metal­li­ra­ken­tei­nen, jous­ta­va­kan­ti­nen kevyen lii­ken­teen riip­pusil­ta perä­ti Poh­jois­mai­den pisin? Jäy­käl­lä kan­nel­la varus­tet­tu­ja rii­pusil­ta­ra­ken­tei­sia pit­kiä auto­sil­to­ja Poh­jois­mais­sa on, mut­ta onko kysei­set mää­reet täyt­tä­vää kevyen lii­ken­teen sil­taa? Mikä­li sinul­la on asias­ta var­maa tie­toa, ker­ro sii­tä Face­boo­kis­sa Skan­di­na­vian pisin riip­pusil­ta -sivul­la tai lähe­tä vies­ti Ran­ta­poh­jaan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen toimitus@rantapohja.fi.

Tal­vi­ren­kaat alle, rahat hyvän­te­ke­väi­syy­teen.

Perin­tei­nen tal­vi­ren­kai­den­vaih­to­tem­paus jär­jes­te­tään Yli­kii­min­gis­sä per­jan­tai­na 11.10. kel­lo 12–19 väli­se­vä aika­na Ukko­lan­mäel­lä Kor­jaa­mo ja varus­te­lu Moi­la­sel­la. LC Yli­kii­min­ki kerää samal­la myös akku­ja. Tem­pauk­sen tuot­to käy­te­tään yli­kii­min­ki­läis­ten nuor­ten hyväk­si.

Kii­min­gis­sä ren­kaat vaih­tu­vat alle LC Kii­min­gin toi­mes­ta lau­an­tai­na 19.10. kel­lo 10–14 Esko­lan tal­lil­la Veh­maan­suon­tiel­lä.

Peli- ja käsi­työ­la­nit Har­jun­kaa­res­sa.

Yli­kii­min­gin kou­lul­la järjestetään18.–19.10. peli- ja käsi­työ­la­nit, jois­sa voi hyväs­sä seu­ras­sa pelail­la tie­to­ko­ne­pe­le­jä tai ommel­la omil­la koneil­la. Kai­kil­le avoi vie­rai­luai­ka on per­jan­tai­na kel­lo 18–21 ja lau­an­tai­na kel­lo 12–15. Yöpy­jil­le on tajol­la pien­tä yöpa­laa. Lanit jär­jes­tään 4H ja ilmoit­tau­tua voi Kont­ti­sen Mii­al­le.

Ame­rik­ka kut­suu

Kuten Ran­ta­poh­jas­sa­kin on jo aiem­min ker­rot­tu, hau­ki­pu­taa­lai­set Toni Ropo­nen ja Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen per­hei­neen muut­ta­vat Den­ve­riin Yhdys­val­toi­hin. Hiih­to­val­men­ta­ja Toni Ropo­nen on valit­tu Den­ve­rin yli­opis­ton hiih­to­jouk­ku­een pää­val­men­ta­jak­si. Hiih­tä­jä ja arvo­ki­sa­mi­ta­lis­ti Riit­ta-Lii­sa Ropo­sel­la on Kal­lio­vuor­ten mai­se­mis­sa myös hyvät har­joit­te­luo­lo­suh­teet.

Toni Ropo­nen on toi­mi­nut vii­mek­si vai­mon­sa sekä Mat­ti Heik­ki­sen val­men­ta­ja­na ja Euros­por­tin kom­men­taat­to­ri­na. Hän on myös ollut muun muas­sa ampu­ma­hiih­to­maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja ja pääs­syt kos­ke­tuk­siin yli­opis­tour­hei­luun Kana­dan B-maa­jouk­ku­een val­men­ta­ja­na.

Rekon jako­paik­ka muut­tuu

Hau­ki­pu­taan lähi­ruo­ka­ryh­mä Rekon jako­paik­ka muut­tuu van­han kivi­kou­lun kupeel­ta ter­veys­a­se­man park­ki­pai­kal­le Simp­pu­lan­tie 15:een. Paik­ka sijait­see lähel­lä Tor­pan­mä­keä. Uusi jako­paik­ka on käy­tös­sä 31.10. läh­tien.

Reko lähi­ruo­ka­ryh­mä toi­mii Hau­ki­pu­taan lisäk­si muun muas­sa Iis­sä.

Riit­ta-Lii­sa ja Toni Ropo­sen hiih­to­mai­se­mat vaih­tu­vat uuden asuin­pai­kan myö­tä.