Se ei ole ohi

Olet­te­ko huo­man­neet itses­tän­ne saman kuin minä omal­ta osal­ta­ni. Vaka­van sai­rau­den, koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­man tau­din uhka on ajoit­tain väis­ty­nyt mie­les­tä­ni tyys­tin. Käsien pese­mi­nen ja tur­va­vä­lien pitä­mi­nen sekä oikein aivas­ta­mi­nen on help­po unoh­taa.

Vaik­ka Suo­men ja esi­mer­kik­si juu­ri Poh­jois-Poh­jan­maan tilan­ne on hyvä, ei virus ole kai­kon­nut maa­il­mas­ta tai Suo­mes­ta­kaan. Maa­il­mal­la tar­tun­ta­lu­vut ovat kas­vus­sa, ja monis­sa Euroo­pan mais­sa ollaan jäl­leen kiris­tä­mäs­sä tur­va­toi­mia. On luul­ta­vaa, että ihmis­kun­ta ei selä­tä pan­de­mi­aa ennen kuin toi­mi­va roko­te virus­ta vas­taan on saa­ta­vil­la.

Suo­mes­sa­kin on puret­tu kevään ja kesän aika­na monia tur­vaa­via toi­mia luot­taen ihmis­ten jär­ke­vään käy­tök­seen. Tur­va­vä­lit ja muut ehkäi­se­vät kei­not on vain niin help­po unoh­taa, kun lii­kum­me isom­mas­sa jou­kos­sa. Esi­mer­kik­si kau­pois­sa tur­va­vä­lien pitä­mi­nen saat­taa tur­haut­taa, sil­lä se hidas­taa sel­väs­ti asioin­tia. Jat­ku­va käsien hink­kaa­mi­nen voi ärsyt­tää miel­tä.

Jouk­ko­lii­ken­ne­vä­li­neis­sä mat­kus­ta­mi­nen on oma lukun­sa. Onko nii­tä syy­tä käyt­tää, jos tun­nis­taa itses­sään fluns­san merk­ke­jä. Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien kan­nat­taa olla eri­tyi­sen varo­vai­sia vie­lä pit­kään. Tar­pee­ton­ta ulko­maan­mat­kai­lua keho­te­taan vält­tä­mään.

Vas­tuu omas­ta itses­täm­me ja muis­ta koros­tuu nyt, kun Suo­mi palaa loma-ajas­ta arkeen. Kiih­kein mat­kai­lu- ja mök­kei­ly­kausi on ohi, ja ihmi­set teke­vät paluu­ta työ­pai­koil­leen. Suo­si­tus etä­työn teke­mi­ses­tä päät­tyy. Kou­lut alka­vat pian. Samaan aikaan koro­na­ra­joi­tuk­set esi­mer­kik­si ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­sen suh­teen löys­ty­vät.

Syk­syn aika­na näh­tä­neen se, syn­tyy­kö Suo­meen niin sanot­tu toi­nen koro­na-aal­to. Var­maa on kui­ten­kin se, että virus­ta ei ole mis­sään nimes­sä selä­tet­ty. Koro­nan uhka ei ole ohi.