Toi­mit­ta­jal­ta: Sau­nas­ta lisää löy­lyä matkailuun?

Nyt pitäi­si kek­siä uusia ideoi­ta ja veto­nau­lo­ja mat­kai­lun kehit­tä­mi­sek­si ja uusien työ­pai­ko­jen luo­mi­sek­si. Ensik­si on mie­tit­tä­vä, mitä meil­lä jo on omas­ta takaa ilman mit­ta­via raken­nel­mia? Hui­ke­aa puh­das­ta luon­toa ja vesis­tö­jä aina­kin löy­tyy yllin kyllin.

Oulun kau­pun­gil­la­kin on mer­ta, sen hyö­dyn­tä­mi­nen on jää­nyt vähäi­sek­si. Torin ran­taan hank­keil­la ole­va löy­ly­maa on hyvä idea. Voi­tai­siin­ko sau­no­mis­ta jalos­taa mat­kai­lul­li­ses­ti myös poh­joi­sem­pa­na pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la? Var­mas­ti. Var­sin­kin, kun Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on juu­ri päät­tä­nyt ehdot­taa sau­no­mis­ta Unescon aineet­to­man kult­tuu­ri­pe­rin­nön luetteloon.

Usko­taan, että pää­se­mi­nen mukaan lisäi­si Suo­men kan­sain­vä­lis­tä tun­net­ta­vuut­ta ja sil­lä oli­si mer­ki­tys­tä myös mat­kai­lul­le. Ideoi­den ja luo­vuu­den lisäk­si tar­vi­taan pait­si rahaa, myös aktii­vi­sia toi­mi­joi­ta ja tah­toa. Maa­il­mal­ta tie­de­tään, että pie­nes­tä­kin koh­tees­ta voi muo­dos­tua kult­ti­mai­nen kävijäkohde.

Iin kun­taan vas­ti­kään liit­ty­nees­sä Yli-Iin Jak­ku­ky­läs­sä muhii mel­koi­nen veto­nau­la, siel­lä suun­ni­tel­laan Skan­di­na­vian pisin­tä kevyen lii­ken­teen riip­pusil­taa yhdis­tä­mään molem­min puo­lin jokea ole­va kylä. Tar­koi­tuk­se­na on hel­pot­taa joen­yli­tys­tä, mut­ta Jak­ku­ky­läs­sä ollaan ehkä raken­ta­mas­sa myös turistirysää.
Aina­kin itse haluai­sin käy­dä käve­le­mäs­sä ennä­tys­pit­kää, noin 200 met­rin levyi­sen joen­koh­dan ylit­tä­vää riip­pusil­taa ja ihail­la samal­la Iijo­kea. Jos sil­lan kupees­sa oli­si pie­ni kesä­kah­vi­la, joi­sin siel­lä kah­vit. Pitäi­si­kö sil­lan kat­vee­seen raken­taa ylei­nen sauna?

Entä­pä van­hat pii­put? Iis­sä on hyö­dyn­net­ty van­ha Ran­ta­kes­ti­län sahan piip­pu ympä­ris­töi­neen. Hau­ki­pu­taal­la ne jyrä­tään maan tasalle.
Tun­ne­tus­ti par­haat ideat syn­ty­vät sau­nan lau­teil­la. Mie­ti­tän­pä näi­tä kesä­sau­nan lau­teil­la ja vii­meis­tään syk­syl­lä Suo­mi sau­noo ‑päi­vä­nä, joka jär­jes­te­tään lisää­mään löy­lyä Unescon hakemukseen.

auli.haapala(at)rantapohja.fi