Säh­kö­so­pi­muk­siin kan­nat­taa paneutua

Kotim­me säh­kö­so­pi­muk­sen kans­sa on ollut ilmei­ses­ti jos­sain mää­rin tuu­ria. Kun sol­min sen mää­rä­ai­kai­se­na hiu­kan yli puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten, tun­tui hin­ta kor­keal­ta ver­rat­tu­na aiem­paan: 7 sent­tiä kilowat­ti­tun­nil­ta. Vii­me tal­ve­na, kun säh­kön hin­ta kävi hui­pus­saan, se tun­tui jopa koh­tuul­li­sel­ta. Tosin tie­dän, että onnek­kaim­mil­la on voi­mas­sa jopa 4 sen­tin sopi­muk­sia. Epä­on­ni­sil­la hin­ta lie­nee yli 20 sent­tiä kilowattitunnilta.

Täl­lä vii­kol­la säh­kön pörs­si­hin­ta on ollut alim­mil­laan pit­kiin aikoi­hin. Tiis­tai­na se oli nega­tii­vi­nen päi­vän jokai­sel­la tun­nil­la. Eilen­kin se oli rei­lus­ti alle sentin.

Nykyi­nen säh­kö­so­pi­muk­sem­me päät­tyy vuo­den vaih­tees­sa. Uuden sopi­muk­sen suh­teen pitäi­si päät­tää se, että oli­si­ko sen syy­tä olla mää­rä­ai­kai­nen, tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va vai pitäi­si­kö luot­taa sii­hen, että pörs­si­säh­kön hin­ta pysyy mää­rä­ai­kai­sen tai tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­van sopi­muk­sen säh­kön hin­taa alempana.

Eilen aamul­la puo­li seit­se­män aikoi­hin tein hin­ta­ver­tai­lu­har­joi­tuk­sen Ener­gia­vi­ras­ton sahkonhinta.fi ‑pal­ve­lus­sa. Asum­me oma­ko­ti­ta­los­sa, jos­sa on läm­mön­läh­tee­nä vesi-ilmalämpöpumppu.

Hal­vim­man mää­rä­ai­kai­sen (2 vuot­ta) sopi­muk­sen kilowat­ti­hin­ta oli­si ollut 7,95 sent­tiä. Kuu­kausi­mak­su oli­si 3,50 euroa.

Hal­vim­man tois­tai­sek­si voi­mas­sao­le­van sopi­muk­sen hin­ta oli 8,45 senttiä/kWh, kuu­kausi­mak­su 3,90 euroa.

Pörs­si­säh­köä oli­si saa­nut hal­vim­mil­laan kes­ki­hin­taan 4,54 senttiä/kWh. Kuu­kausi­mak­su oli­si 0,95 euroa.

Mut­ta, mut­ta. Pörs­si­säh­kön hin­ta vaih­te­lee. Mil­lai­nen se on tam­mi-hel­mi­kuun pak­ka­sil­la. Voi­ko hin­ta nous­ta yli tuon mää­rä­ai­kai­sen sopi­muk­sen kiin­teän hinnan.

Huo­maan, että säh­kö­so­pi­muk­sen sol­mi­mi­nen vaa­tii tänä päi­vä­nä huo­mat­ta­vas­ti enem­män paneu­tu­mis­ta kuin vaik­ka­pa pari vuot­ta sit­ten. Tie­to ja ymmär­rys säh­kön hin­nan mark­ki­na­ke­hi­tyk­ses­tä futuu­rei­neen ja pörs­si­hin­nan muo­dos­tuk­ses­ta ei avau­du taval­li­sel­le kulut­ta­jal­le hel­pos­ti. Lisäk­si kulut­ta­jan mak­set­ta­vak­si tulee säh­kön­siir­to, jon­ka sen­kin hin­ta­ta­soa voi vain sada­tel­la eten­kin monil­la alueil­la, mis­sä ei ole kilpailua.