Ala­ky­län kou­lun uudel­le kou­lu­ra­ken­nuk­sel­le hae­taan rakennuslupaa

Alakylän lähes satavuotias koulurakennus tuhoutui tulipalossa kolme vuotta sitten. Arkistokuva: Teea Tunturi.

Kol­me vuot­ta sit­ten pala­neen Ala­ky­län kou­lu­ra­ken­nuk­sen tilal­le halu­taan raken­taa 140 oppi­laan uudis­ra­ken­nus. Oulun kau­pun­gin Tila­pal­ve­lut-lii­ke­lai­tos hakee raken­nus­hank­keel­le raken­nus­lu­paa kau­pun­gin rakennuslautakunnalta.

Asi­aa käsi­tel­lään raken­nus­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa kes­ki­viik­ko­na 9.8.

140 oppi­laan lisäk­si uuteen raken­nuk­seen mah­tuu 10 hen­ki­lö­kun­nan jäsen­tä. Kool­taan se on 1025 kerrosneliötä.

Raken­nuk­ses­ta tulee hake­muk­sen mukaan osit­tain kak­si­ker­rok­si­nen, itse­näi­nen raken­nus, eikä se lii­ty sisäyh­tey­del­lä ole­mas­sao­le­viin rakennuksiin.

Uudes­ta raken­nuk­ses­ta teh­dään estee­tön, ja sin­ne sijoi­te­taan myös hissi.

Uudis­ra­ken­nuk­sen mate­ri­aa­li on puu­ta ja ulkoa­sul­taan se mukau­tuu mui­hin kou­lua­lu­een raken­nuk­siin. Kou­lun piha-aluei­ta on tar­koi­tus muo­ka­ta vain sii­nä laa­juu­des­sa kuin se on uudis­ra­ken­ta­mi­sen takia olennaista.

Uusi kou­lu­ra­ken­nus on tar­koi­tus saa­da käyt­töön vuon­na 2024 lop­pusyk­sys­tä tai alku­tal­ves­ta. Hank­keen tavoi­te­kus­tan­nusar­vio on 3,69 mil­joo­naa euroa. Raken­nus­töi­den on mää­rä alkaa tänä syksynä.

Ala­ky­län kou­lun van­ha puo­li tuhou­tui tuli­pa­los­sa kesä­kuus­sa 2020. Palon aikaan hir­si­nen kou­lu­ra­ken­nus oli lähes satavuotias.