Toi­mit­ta­jal­ta: Poruk­ka liik­keel­le!

Ruo­ka­suo­si­tuk­set tun­tu­vat vaih­tu­van sel­lais­ta vauh­tia, että toi­si­naan jou­tuu poh­ti­maan, mil­loin kuo­lo kor­jaa, kun on tähän asti yrit­tä­nyt nou­dat­taa sitä van­haa ja nyt epä­ter­veel­li­sek­si todet­tua suo­si­tus­ta. Ruo­an ter­veel­li­syyt­tä voi­kin märeh­tiä loput­to­miin, sil­lä uusin suo­si­tus jul­kais­taan luul­ta­vas­ti jo ensi viikolla.Julkaisemme tänään Poruk­ka liik­keel­le! -ilmoi­tuk­sen toi­sen ker­ran ja sitä tois­te­taan aina mar­ras­kuun alkuun saak­ka myös verk­ko­si­vuil­lam­me. Ver­kos­ta voi myös tulos­taa itsel­leen osal­lis­tu­mis­kor­tin.

Vii­kon alus­sa meni myös monen lii­kun­ta-ajat­te­lu lähes uusik­si, kun UKK-ins­ti­tuut­ti jul­kis­ti tuo­reim­mat näke­myk­sen­sä. Kun pari vuot­ta sit­ten toi­to­tet­tiin, että edes rei­pas, sään­nöl­li­nen käve­ly ei rii­tä kun­non yllä­pi­tä­mi­seen, niin nyt tai­de­taan las­kea jo mat­ka soh­val­ta jää­kaa­pil­le ja takai­sin lii­kun­ta­suo­ri­tuk­sek­si.

Oli miten oli, niin Ran­ta­poh­jan Poruk­ka liik­keel­le! -lii­kun­ta­tem­pauk­seen osal­lis­tu­vat eivät pää­se aivan noin hel­pol­la. Toki mei­dän­kään sään­töm­me eivät ole hur­jan tiu­kat. mut­ta nii­tä nou­dat­ta­mal­la voi kun­to jo hiu­kan kohe­ta­kin eten­kin niil­lä, joil­la lii­kun­ta on pääs­syt unoh­tu­maan vii­me aikoi­na. Paras­ta tem­pauk­ses­ta saa­tua palau­tet­ta on ollut se, että moni on saa­nut sii­hen osal­lis­tu­mi­sen jäl­keen lii­kun­nas­ta sään­nöl­li­sen har­ras­tuk­sen.

Hyväk­syt­tä­vään Poruk­ka liik­keel­le! -suo­ri­tuk­seen riit­tää 20 puo­len tun­nin lii­kun­ta­het­keä mar­ras­kuun aika­na. Voi tun­tua äkki­sel­tään koval­ta tavoit­teel­ta, mut­ta sadoil­ta tem­pauk­seen osal­lis­tu­jil­ta se on onnis­tu­nut vuo­sit­tain. Suo­ri­tuk­sen vauh­din saa vali­ta vapaas­ti. Tar­kem­mat ohjeet löy­ty­vät tem­pausil­moi­tuk­ses­ta.

Uusim­mas­sa lii­kun­ta­suo­si­tuk­ses­sa koros­te­taan levon ja unen mer­ki­tys­tä. Ja mehän kaik­ki tie­däm­me, että sopi­va mää­rää lii­kun­taa suo hyvän unen. Lii­kun­ta siis antaa kun­non kohen­tu­mi­sen lisäk­si muka­van kau­pan­pääl­li­sen.