Toi­mit­ta­jal­ta: Pönätalkoissa

Vie­tin vii­me vii­kol­la vapaa­päi­vä­ni lin­nun­pönt­tö­tal­kois­sa. 89-vuo­tias äiti­ni oli pyy­tä­nyt minua raken­ta­maan pönt­tö­jä kans­saan. Juu­ri minut hän pyy­si kave­rik­seen sik­si, että minul­la on hom­mas­ta van­kas­ti koke­mus­ta. Vie­tin alle kou­lui­käi­se­nä päi­viä isän sahal­la. Pitääk­seen minut pois raa­mi­sa­han teris­tä ja tuk­ki­pi­no­jen alta isän piti kek­siä minul­le teke­mis­tä, joten hän lait­toi minut nau­laa­maan lin­nun­pönt­tö­jä. Hom­ma laa­je­ni jopa sii­hen mit­taan, että sain ensim­mäi­siä tie­nes­te­jä­ni vie­rei­ses­sä kau­pas­sa myy­dyis­tä pön­töis­tä­ni. Iso­sis­ko­ni Ystä­vä­ni-kir­jaan olen kir­jan­nut tuol­loin har­ras­tuk­sek­se­ni lin­tu­pö­nien teon. Sik­si­pä per­he­pii­ris­säm­me lin­nun­pönt­tö­jä kut­su­taan lintupöniksi. 

Joku­nen pönä on tul­lut teh­tyä täs­sä välis­sä­kin, mut­ta piti­hän se muis­tin vir­kis­tä­mi­sek­si kat­sel­la netis­tä hie­man raken­ta­mis­oh­jei­ta. Ihmeek­se­ni luin, että jot­kut lin­nut eivät ollen­kaan kul­je­ta pönt­töön pesän­ra­ken­ta­mi­sai­nek­sia. Näi­tä lin­tu­ja var­ten neu­vot­tiin lait­ta­maan pönt­töön val­miik­si sahan­pu­ru­ja tai mui­ta vas­taa­via tar­pei­ta. Olin aivan jär­kyt­ty­nyt luke­mas­ta­ni, kos­ka en ollut kos­kaan kuul­lut asias­ta. Arve­lin sit­ten, että kysees­sä täy­tyy olla uusa­vut­to­mat lin­nut, jot­ka halua­vat pesän­sä val­miik­si kalustettuna.

Jätim­me äitin kans­sa teke­mäm­me pön­töt kalus­ta­mat­ta. Len­toau­kois­ta teim­me tali­tin­tin­ko­koi­sia. Asias­ta erik­seen huo­leh­ti­mat­ta pönt­töi­hin jäi sen ver­ran myös tuu­le­tus­ra­ko­ja, ettei niis­tä mitään home­ta­lo­ja pitäi­si kehittyä.

Tut­ta­va vink­ka­si, että raken­ne­tut lin­nun­pön­töt tulee kir­ja­ta net­tiin. En tie­dä tar­koit­ti­ko hän muu­ta­man vuo­den takais­ta Ylen Mil­joo­na lin­nun­pönt­töä ‑kam­pan­jaa vai mitä kir­jaus­ta. Pää­tin kui­ten­kin, että näi­tä pönt­tö­jä ei lai­te­ta net­tiin, vaan pel­käs­tään puu­hun. Siel­lä oli­si nyt siis vapai­ta asun­to­ja tar­jol­la syn­nyin­ko­ti­ni ympäristössä.