Pas­si joka läh­töön ja menoon

Koro­na­pas­sin lan­see­ra­mi­nen Suo­mes­sa voi­si olla hyvä läh­tö­lau­kaus mui­den­kin pas­sien käyt­töö­no­tol­le maas­sa. Kaik­kien nii­den tar­koi­tus oli­si pas­sin hal­ti­jan sekä mui­den kan­sa­lais­ten suo­je­le­mi­nen ikävyyksiltä.

Some­pas­si oli­si ehdot­to­mas­ti nyky­ai­kaa. Pas­sin hal­ti­jal­la oli­si oikeus käyt­tää sosi­aa­li­sen median pal­ve­lu­ja ja rikas­tut­taa sitä myö­ten kans­sa­kan­sa­lais­ten ajat­te­lua. Pas­sin kri­tee­re­jä var­ten voi­tai­siin perus­taa edus­kun­taan työ­ryh­mä, jon­ka yti­mes­sä saat­tai­si­vat työs­ken­nel­lä vaik­ka­pa kan­san­edus­ta­jat Ano Tur­tiai­nen, Sebas­tian Tynk­ky­nen ja hal­li­tus­puo­luei­den edus­ta­ja­na esi­mer­kik­si Mik­ko Kärnä.

Alko­ho­li­pas­sil­la voi­tai­siin sää­del­lä suo­ma­lais­ten alko­ho­lin kulu­tus­ta. Kan­san suus­sa pas­si oli­si nimel­tään vii­na­kort­ti, jol­lai­sel­la aikoi­naan rajoi­tet­tiin alko­ho­lin kulu­tus­ta. Uusi pas­si toi­mi­si tie­ten­kin puhe­li­mes­sa ja sitä pitäi­si vilau­tel­la myös baa­ri­tis­kil­lä ja mar­ke­tin kas­sal­la. Tämän pas­sin sään­tö­jen luo­mi­seen löy­tyi­si Suo­mes­ta pal­jon­kin asiantuntemusta.

Ympä­ris­tö­pas­sil­la pys­tyt­täi­siin sää­te­le­mään esi­mer­kik­si kan­sa­lais­ten polt­toai­neen kulu­tus­ta. Pas­si sal­li­si myös kan­sa­lai­sen asuin­huo­neis­ton läm­pö­ti­lan nos­ta­mi­sen +18 astee­seen. Pas­sin val­mis­te­lu annet­tai­siin Elo­ka­pi­na-liik­keel­le. Ympä­ris­tö­pas­si oli­si yksi tavoi­tel­luim­mis­ta pas­seis­ta ja se myön­net­täi­siin vain mui­ta parem­mil­le ihmi­sil­le ja se sal­li­si esi­mer­kik­si len­tä­mi­sen tär­kei­siin ympäristökonferensseihin.

Liha­pas­si voi­tai­siin liit­tää ympä­ris­tö­pas­sin yhtey­teen. Se sal­li­si lihan hank­ki­mi­sen ja syö­mi­sen tiet­tyyn rajaan asti. Luul­ta­vas­ti työ­ryh­mä jou­tui­si poh­ti­maan, miten estet­täi­siin ns. pimeän lihan mark­ki­nat torien ja kaup­po­jen kulmilla.

Kult­tuu­ri­pas­si sal­li­si hal­ti­jal­leen kes­kus­te­luoi­keu­den kult­tuu­ri­sis­ta asiois­ta. Sään­nöt voi­tai­siin laa­tia yli­opis­to­jen kult­tuu­rin­tut­ki­muk­sen lai­tok­sil­la, eikä tätä­kään pas­sia voi­tai­si myön­tää ihan joka poi­ka- tai tyttöoletetulle.

Jokai­nen voi poh­tia mie­les­sään sitä, kuin­ka pal­jon eri­lai­set pas­sit voi­si­vat­kaan hel­pot­taa elä­määm­me jat­ku­vas­ti moni­mut­kais­tu­vas­sa maailmas­sa. Edel­lä mai­nit­tu lis­taus on tie­ten­kin ehdot­to­mas­ti lii­an lyhyt. Kai­ken kruu­nu­na oli­si kui­ten­kin Pas­sien pas­si, joka oli­si vain har­vo­jen ja valit­tu­jen hal­lus­sa. Sil­lä pää­si­si aina kaik­kien jono­jen ja rajoi­tus­ten ohi.