Oulun hyvä pää­tös

Vaik­ka Oulun kau­pun­ki ei näh­tä­väs­ti ole­kaan perus­ta­mas­sa omaa valo­kui­tu­yh­tiö­tä, on se kui­ten­kin saa­nut aikaan pää­tök­sen, joka edis­tää kau­pun­gin asuk­kai­den pää­syä nykyis­tä parem­pien verk­ko­yh­teyk­sien pii­riin. Toi­mi­vis­ta verk­ko­yh­teyk­sis­tä on tulos­sa koko ajan mer­kit­tä­väm­pi teki­jä yhteis­kun­nan toi­mi­vuu­del­le. Oulun kau­pun­ki­kin on siir­tä­nyt mie­luus­ti pal­ve­lu­jaan verk­koon. Luo­tet­ta­vat ja kapa­si­tee­til­taan riit­tä­vät verk­ko­yh­tey­det edis­tä­vät myös haja-aluei­den kehi­tys­tä vaik­ka­pa niin, että ne mah­dol­lis­ta­vat etä­työn teke­mi­sen.

Kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti syys­kuus­sa, että se on val­mis sijoit­ta­maan vuo­si­na 2021–2022 puo­li mil­joo­naa euroa mää­rä­ra­haa sekä hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja verk­ko­asioi­den kehit­tä­mi­seen. Ja kas, pian tämän mah­dol­li­sen sie­men­ra­ha­pää­tök­sen jäl­keen kan­tau­tui Yli­kii­min­kiä kos­ke­va hyvä uuti­nen. Pudas­jär­ve­läi­nen Kai­ran Kui­tu Oy ryh­tyy sel­vit­tä­mään valo­kui­tu­yh­teyk­sien raken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia Yli­kii­min­gin alu­eel­le. Taus­tal­la ovat yhtiön puo­leen kään­ty­neet pai­kal­li­set kylä­toi­mi­jat, mut­ta myös Oulun kau­pun­gin pää­tös edis­tää kui­tu­hank­kei­ta.

Jos han­ke kiin­nos­taa Yli­kii­min­gis­sä naa­pu­ri­kun­nan verk­ko­yh­tiö­tä, ja oma kun­ta Oulu­kin oli­si val­mis sitä tuke­maan, niin nyt oli­si se het­ki, johon myös Yli­kii­min­gin asuk­kai­den oli­si syy­tä tart­tua. Kui­tu­yh­teyk­siä ei voi raken­taa, jos sen han­kin­taan sitou­tu­nei­ta ei löy­dy alu­eel­ta tar­peek­si. Kai­ran Kui­tu on ilmoit­ta­nut, että sen tavoit­tee­na on pitää liit­ty­män hin­ta koh­tuul­li­se­na. Yksit­täi­sel­le talou­del­le kysees­sä on tule­vai­suu­teen kurot­tu­va sijoi­tus, jon­ka voi olet­taa jopa vai­kut­ta­van kiin­teis­tö­jen arvoon.

Mah­dol­li­ses­ti Oulun sie­men­ra­hoi­tus saa aikaan saman­ta­pai­sia hank­kei­ta muu­al­la­kin kau­pun­gin alu­eel­la. Ja voi olla, että arvio ei mene pahas­ti pie­leen, jos sanoo, että luul­ta­vas­ti kui­tu­hank­kei­den edis­tä­mi­nen kos­ket­taa ja kiin­nos­taa sekä hyö­dyt­tää kau­pun­gin veron­mak­sa­jia enem­män kuin esi­mer­kik­si monel­le etäi­sek­si jää­nyt kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke, jon­ka on arvioi­tu tule­van mak­sa­maan jopa 20 mil­joo­naa euroa.