Lähio­pe­tus­ta, kiitos

Mones­sa kou­lu­lais­per­hees­sä oltiin vii­me luku­kau­del­la jo aivan uupu­nei­ta jat­ku­vas­ti muut­tu­viin ope­tus­jär­jes­te­lyi­hin. Maal­li­kon ymmär­ryk­sen mukaan etä­ope­tus ei voi miten­kään vas­ta­ta lähio­pe­tus­ta eten­kään, jos puhu­taan ala- ja ylä­kou­lui­käi­sis­tä lapsista.

Myös­kään monet toi­sen asteen opis­ke­li­jat eivät vält­tä­mät­tä ole kyp­siä etä­ope­tuk­sen vaa­ti­maan itse­näi­seen ja yksi­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Uupu­mi­nen etä­ope­tuk­seen on tul­lut esiin myös kor­keam­pien astei­den opis­ke­li­joil­la. Hyvin­voin­ti on ollut kai­kil­la opin­tiel­lä ole­vil­la koe­tuk­sel­la. Help­poa ei ole ollut opettajillakaan.

Var­mas­ti eten­kin moni­lap­sis­ten per­hei­den van­hem­mat ovat olleet heli­se­mäs­sä koro­nan aiheut­ta­mien ope­tus­jär­jes­te­ly­jen takia. Miten saa­da kou­lu­lai­nen tai kou­lu­lai­set pysy­mään ruu­dun ääres­sä, kun van­hem­mat ovat töis­sä tai teke­vät itse etätöitä.

Juu­ri nyt näyt­tää sil­tä, että Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Iis­sä ja Oulus­sa pääs­tään aloit­ta­maan kou­lun­käyn­ti aina­kin pää­osin lähio­pe­tuk­ses­sa ja se on hyvä asia. Luul­ta­vas­ti edes­sä on kui­ten­kin vähin­tään kou­lu­koh­tai­sia koro­na­jär­jes­te­ly­jä, sil­lä virus ja sen varian­tit eivät ole kadon­neet maa­il­mas­ta ja Suomesta.

Oma kysy­myk­sen­sä on se, oli­si­ko alka­vaa kou­lusyk­syä pitä­nyt miet­tiä val­ta­kun­nan tasol­la jo vii­me kevää­nä. Oli­si­ko esi­mer­kik­si 12–15-vuotiaita voi­tu rokot­taa kesän aika­na ja oli­si­ko ollut suu­ri­kin vää­ryys, jos opet­ta­ja­kun­ta oli­si saa­nut roko­tuk­sen­sa etua­jas­sa, kuten ter­vey­sa­lan työntekijät.