Jää­lin Euro95:ssä on kylä­kaup­pa­fii­lis­tä – Suun­nit­teil­la ava­ta Mat­ka­huol­lon paket­ti­pis­te Jääliin

Jaana Koistinen avasi tällä viikolla Jääliin Euro95-kauppansa, jossa myydään muun muassa laivakarkkeja, Ruotsin herkkuja sekä edullisia outlet-eriä. (Kuva: Teea Tunturi)Jaana Koistinen avasi tällä viikolla Jääliin Euro95-kauppansa, jossa myydään muun muassa laivakarkkeja, Ruotsin herkkuja sekä edullisia outlet-eriä. (Kuva: Teea Tunturi)

Jää­li­läi­nen Jaa­na Kois­ti­nen ava­si täl­lä vii­kol­la Jää­liin uuden kau­pan, Euro95:n, joka on kylä­kaup­pa­mai­nen seka­ta­va­ra­kaup­pa. Kau­pan ovi on käy­nyt tiu­haan ensim­mäi­si­nä aukio­lo­päi­vi­nä ja jää­li­läi­set ovat otta­neet osta­rin uuden tulok­kaan hyvin vastaan.

Euro95:ssä myy­dään esi­mer­kik­si lai­va­kark­ke­ja sekä mui­ta Ruot­sin herk­ku­ja ja limu­ja. Hyl­lyis­tä löy­tyy moni­puo­li­ses­ti koru­ja, kou­lu­tar­vik­kei­ta, lelu­ja ja lah­ja­ta­va­raa. Kois­ti­nen lupaa, että hin­nat ovat aina edul­li­sia, eivät­kä nouse ava­jais­huu­man­kaan loputtua.

– Ostan edul­li­sia out­let-eriä eri kau­pois­ta, joten myy­tä­vä­nä ole­va tava­ra vaih­te­lee vii­koit­tain. Roh­kai­sen jää­li­läi­siä tule­maan kat­so­maan kaup­paan ja pori­sut­ta­maan mei­tä. Haluam­me luo­da tän­ne Jää­liin säpi­nää ja kau­pal­le kyläkauppafiilistä.

Kois­ti­nen on jo vuo­des­ta 2009 pyö­rit­tä­nyt busi­ness to busi­ness ‑myyn­tiä oman tuk­ku­liik­keen­sä kaut­ta, ja kun sen varas­to kas­voi riit­tä­vän suu­rek­si, tuli oman kau­pan avaa­mi­nen ajan­koh­tai­sek­si. Pää­tös on hau­tu­nut Kois­ti­sen mie­les­sä jo pari­sen vuot­ta ja koro­na­kin teki oman mut­kan­sa matkaan.

– Ennen juhan­nus­ta jäin kesä­lo­mal­le työs­tä­ni, juhan­nuk­se­na perus­tin yri­tyk­sen ja kuu­kau­des­sa sain kau­pan ovet auki. Yksin en oli­si täs­sä onnis­tu­nut, vaan olen saa­nut pal­jon apua per­heel­tä ja ystäviltäni.

Oman kaup­pan­sa lisäk­si hän myös työs­ken­te­lee Haa­pa­ran­nal­la ylä­as­teen opet­ta­ja­na, ja per­heel­lä on myös Jää­lin juh­la­telt­ta­vuo­kraus, joka vuo­kraa kodin juh­la­telt­to­ja, pöy­tiä ja tuoleja.

– Tämä kesä ollaan teh­ty sitä hyväl­lä menes­tyk­sel­lä. Lak­kiai­set, rip­pi­juh­lat, synt­tä­rit ja jopa häät­kin ovat voi­neet ohja­ta vie­raat telt­toi­hin paah­ta­val­ta aurin­gol­ta tai sateel­ta suo­jaan. Jat­kam­me vuo­kraus­ta aina vapus­ta syys­kuun alku­puo­lel­le pak­ka­siin asti.

Kaup­pi­aan itsen­sä tapaa jat­kos­sa kau­pal­ta sun­nun­tai­sin. Per­heen pojat ja mies työs­ken­te­le­vät apu­na sil­loin täl­löin, ja heis­tä nuo­rin, Samuel niin kau­an kun­nes uusi työn­te­ki­jä löytyy.

– Mikä­li tilan­ne sal­lii, voi­sin vaik­ka­pa vuo­den kulut­tua jät­tää muut työt taak­se­ni. Minul­le ei kui­ten­kaan ole niin yksi­vii­vais­ta irrot­tau­tua opet­ta­jan työs­tä, kos­ka ope on oppi­lail­le tär­keä, olen myös luo­kan­val­vo­ja ja mones­sa kehi­tys­teh­tä­väs­sä Haa­pa­ran­nan kau­pun­gil­la. Kat­so­taan, miten tilan­ne kehittyy.

Jaa­na Kois­ti­sen visio on, että Euro95 laa­je­nee ket­juk­si, jon­ka kes­kus­paik­ka­na säi­lyy Jää­li. Toi­set liik­keet toi­mi­si­vat kui­ten­kin hie­man eri kon­sep­til­la kuin Jää­li, jos­ta halut­tiin kyläkauppapainotteinen.

Noin 20 vuot­ta Jää­lis­sä asu­nut Jaa­na Kois­ti­nen suun­nit­te­lee myös Mat­ka­huol­lon paket­ti­pis­teen avaa­mis­ta omaan kaup­paan­sa, jos se toteu­tuu, yri­tys vie­lä tar­vit­see lisää työntekijöitä.

– Jää­li­läi­sil­lä ei ole omaa Mat­ka­huol­lon pis­tet­tä, joten toi­von, että voin tuo­da sen pal­ve­lun Jääliin.

Euro 95 on avoin­na joka päi­vä, ja jos paket­ti­pis­te ava­taan, aukio­loa­jat piden­ty­vät entisestään.