Ala­ky­läl­lä odo­tel­laan uuden kou­lun investointipäätöstä

Alakylällä elää toive, että uuden koulun investointipäätös tehtäisiin jo tämän vuoden puolella. Alakylän koulun rehtori Vesa Rinta-Säntti uskoo, että uusi koulu rakennetaan samalle paikalle, josta vanha koulu paloi pois reilu vuosi sitten. (Kuva: Teea Tunturi)Alakylällä elää toive, että uuden koulun investointipäätös tehtäisiin jo tämän vuoden puolella. Alakylän koulun rehtori Vesa Rinta-Säntti uskoo, että uusi koulu rakennetaan samalle paikalle, josta vanha koulu paloi pois reilu vuosi sitten. (Kuva: Teea Tunturi)

Ala­ky­län kou­lus­sa Kii­min­gis­sä syys­lu­ku­kausi alkaa vii­me­vuo­ti­seen tapaan väliai­kais­ti­lois­sa, jot­ka pala­neen van­han kou­lun tilal­le raken­net­tiin lii­kun­ta­sa­lin tiloi­hin. Nyt kyläl­lä odo­te­taan mah­dol­lis­ta jou­lu­kuis­ta inves­toin­ti­pää­tös­tä uudes­ta koulusta.

–Väliai­kais­ti­lat ovat hyvät, mut­ta jou­dum­me jär­jes­tä­mään sisä­lii­kun­ta­tun­nit Yli­ky­län kou­lul­la, ker­too reh­to­ri Vesa Rin­ta-Sänt­ti.

Hänen mukaan­sa tun­tuu koh­tuut­to­mal­ta, jos kou­lu­lais­ten lisäk­si kylä­läi­set jou­tu­vat ole­maan kovin­kin pit­kään ilman lii­kun­ta­ti­laa. Tämän vuok­si kyläl­le elää toi­ve, että inves­toin­ti­pää­tös voi­tai­siin teh­dä jo tämän vuo­den puolella.

Rin­ta-Sänt­ti ker­too, että val­mis­te­lu­töi­tä inves­toin­ti­pää­tök­sen ja uuden kou­lun raken­ta­mi­sek­si on jo teh­ty. Suun­nit­te­lu han­ke­työ­ryh­mäl­lä on käyn­nis­sä, mut­ta aiem­min jul­ki­suu­teen nous­sut vii­pa­le­kou­lu-rat­kai­su on hylät­ty jo vii­me vuo­den puolella.

– Raken­ta­mi­nen ja kou­lun sijoit­te­lu ton­til­le tulee ole­maan haas­teel­lis­ta muun muas­sa läm­pö­kai­vo­jen sijain­nin vuok­si. Uskon kui­ten­kin, että pala­neen kou­lun pai­kal­le saa­daan uusi kou­lu, sil­lä oppi­las­mää­rät ovat Ala­ky­läl­lä kasvussa.