Kii­re koh­ti kol­mat­ta ikää

Jutel­tiin nuo­ri­son kans­sa sii­tä, että nykyi­sin kol­man­nen ikä­kau­den, eli eläk­keel­le jään­tiä seu­raa­vien vuo­sien lisäk­si on nel­jäs ikä­kausi. Nel­jäs ikä on uusi van­huus, joka on seu­raus­ta sii­tä, että ihmi­sen elin­ajan odo­te on nous­sut huomattavasti.

Herä­si kysy­myk­siä. Mitä kon­kreet­tis­ta teh­dään, jot­ta työ­voi­mal­la ei oli­si kii­re pois­tua työ­elä­mäs­tä? Mitä teh­dään sen hyväk­si, että työn­te­ki­jän oli­si mie­le­käs­tä jat­kaa työ­elä­mäs­sä vie­lä kol­man­nen iän alkuvuosina? 

Mikä oli­si nel­jät­tä ikä­kaut­taan elä­vien van­hus­ten elä­män tar­koi­tus? Ei kai sitä voi vain odot­taa kuo­le­maan­sa elä­män­sä vii­meis­tä 20 vuotta?

Kol­mas ikä on suu­rim­mal­le osal­le nykyih­mi­sis­tä hyvin aktii­vis­ta aikaa, jol­loin moni­kaan ei vie­lä ole val­mis hyp­pää­mään koko­naan elä­ke­läi­sen housui­hin. Moni halu­aa vie­lä viet­tää aktii­vis­ta työ­elä­mää. Kai­kil­le se ei ole nyky­ään mahdollista.

Elä­ke­tur­va­kes­kus (ETK) teki kyse­ly­tut­ki­muk­sen ihmi­sil­le, jot­ka oli­vat jää­neet palk­ka­työs­tään eläk­keel­le joku­nen vuo­si sit­ten. Sii­tä sel­vi­ää, että kii­rees­tä, muu­tok­sis­ta, osaa­mis­vaa­ti­mus­ten lisään­ty­mi­ses­tä sekä työn ras­kau­des­ta kär­si­neet jää­vät eläk­keel­le heti kun se on mah­dol­lis­ta. Hie­man yli puo­let tut­ki­muk­seen osal­lis­tu­neis­ta arvioi työs­sään olleen lii­an kii­reis­tä, ja tämän vuok­si elä­ke­vuo­sia oli odo­tel­tu kovastikin.

ETK:n tut­ki­muk­sen mukaan vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det työs­sä voi­vat tut­ki­muk­sen mukaan lisä­tä työn mie­lek­kyyt­tä ja jak­sa­mis­ta työs­sä, jol­loin myös työ­urat saat­ta­vat pidentyä.

Vii­meis­tään vuon­na 1954 syn­ty­neet ovat voi­neet jää­dä van­huuse­läk­keel­le aikai­sin­taan 63-vuo­tiai­na. Myö­hem­mis­sä ikä­luo­kis­sa ala­ra­ja on nous­sut. Vuon­na 1962 syn­ty­neil­lä raja on 65 vuotta.