Hyviä kun­ta­päät­tä­jiä tar­vi­taan

Mikä on kun­nan tär­kein teh­tä­vä? Sääs­tö­jen vai pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­nen? Tuol­lais­ta kysy­mys­tä on var­maan moni kun­ta­päät­tä­jä jou­tu­nut poh­ti­maan kulu­van vaa­li­kau­den aika­na. Kun­ta­ta­lous tun­tuu ole­van pahas­sa jamas­sa – jäl­leen ker­ran. Kas­sa vai­kut­taa ole­van tyh­jä­nä pait­si pie­nem­mil­lä, muut­to­tap­pios­ta kär­si­vil­lä kun­nil­la, myös isom­mil­la kau­pun­geil­la. Ainoa pors­kut­ta­ja näyt­tää ole­van Hel­sin­ki.

Ran­ta­poh­jas­sa on nyt paris­sa nume­ros­sa jul­kais­tu vuo­den 2021 kun­ta­vaa­le­ja käsit­te­le­vät ensim­mäi­set jutut. Puo­lu­eet ovat jo val­mis­tau­tu­mas­sa kevään 2021 vaa­lei­hin. Ehdo­kas­han­kin­ta on käyn­nis­sä. Puo­lueil­la ovat vaa­lioh­jel­mat­kin aina­kin luon­nok­sen tasol­la.

Vas­tuul­li­set kun­ta­toi­mi­jat ovat val­mii­ta puhu­maan kun­tien­sa talous­ti­lan­tees­ta ja sii­tä, kuin­ka sitä voi­tai­siin kor­ja­ta. Ja tot­ta­han inves­toin­te­ja­kin on teh­tä­vä tule­vai­suu­den raken­ta­mi­sek­si.

Oikeas­taan kun­ta­ta­lou­den per­kaus tuli­si jäl­leen aloit­taa tar­kas­te­le­mal­la sitä, mit­kä kaik­ki vel­voit­teet kuu­lu­vat kun­nil­le. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten nii­tä oli rei­lus­ti yli 500. Aina kun val­ta­kun­nan tasol­la on pää­tet­ty uusis­ta vel­voit­teis­ta ja hyvän jaka­mi­ses­ta, on kat­se kään­ty­nyt hel­pos­ti kun­tien suun­taan. Mones­ti on käy­nyt niin, että toi­nen käsi on lisän­nyt vel­voit­tei­ta ja toi­nen käsi on lei­kan­nut val­tio­no­suuk­sia. Val­tio itse on hävin­nyt alueil­ta pal­ve­lun­tuot­ta­ja­na jok­seen­kin tyys­tin. Jopa val­tion vero­tusuu­dis­tus on han­ka­loit­ta­nut kun­tien elä­mää.

Nii­den, joil­le sana kun­ta­vaa­lit herät­tää välit­tö­män hau­ko­tus­reak­tion, kan­nat­taa muis­taa että juu­ri kun­nis­sa teh­dään eni­ten suo­ma­lais­ten arki­päi­vää kos­ke­via pää­tök­siä. Ei ole saman­te­ke­vää, kuka nii­tä tekee.